Zápis do Registru partnerů veřejného sektoru (RPVS)

Dodáváte plnění odběratelům v rámci veřejného sektoru na Slovensku? Potřebujete zápis do RPVS.

Poskytneme Vám služby oprávněné osoby a
zapíšeme Vás do Registru partnerů veřejného sektoru (RPVS).

-> Zápis dodavatele do RPVS může ze zákona zajistit pouze určitý okruh oprávněných osob (zástupců), mezi které patří také advokáti.
-> Dodavatel musí s naší advokátní kanceláří uzavřít písemnou Dohodu o plnění povinností oprávněné osoby pro partnera veřejného sektoru a
následně provedeme zápis dodavatele do Registru partnerů veřejného sektoru

Proč naše služby?

Máme pobočku v Čechách i na Slovensku

Specializace na veřejné zakázky

Více než 20 let zkušeností

Ověřené reference od dlouholetých klientů

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D.

Kontaktujte nás:

Telefon: +420 603 774 473
Email:
 jakub@vozab.com

Reference

Reference
Reference

Důvěřují nám:

Napište nám:

  Kontaktujte nás:

  Telefon: +420 603 774 473
  Email:
   jakub@vozab.com

  Zápis dodavatele do RPVS může ze zákona zajistit pouze určitý okruh oprávněných osob (zástupců), mezi které patří také advokáti.

  Dodavatel musí s oprávněnou osobou uzavřít písemnou Dohodu o plnění povinností oprávněné osoby pro partnera veřejného sektoru a následně takto smluvně zajištěná oprávněná osoba provede zápis dodavatele do Registru partnerů veřejného sektoru.

  Registr partnerů veřejného sektoru (Register partnerov verejného sektora) neboli zkráceně RPVS je zákonem stanovený seznam, do kterého se zapisují dodavatelé, kteří na Slovensku přijímají od veřejnoprávních subjektů (Slovenský stát, respektive např. ministerstva, dále samosprávné kraje, samosprávné obce a jiné subjekty státní správy a samosprávy) peněžité plnění nebo majetek nad zákonem stanovený limit.

  Do rejstříku partnerů veřejného sektoru se dále při splnění zákonného limitu zapisují osoby, které uzavírají smlouvu, rámcovou dohodu nebo koncesní smlouvu podle předpisů o veřejných zakázkách, poskytovatelé zdravotní péče, osoby na které je postoupena nebo jinak převedena pohledávka vůči státu nebo subjektům veřejného sektoru, jakož i subdodavatelé takových osob. Partnerem veřejného sektoru jsou i zdravotní pojišťovny.

  Zákonem stanovené finanční limity jsou 100 000 EUR při jednorázovém plnění ze smlouvy nebo 250 000 EUR při dílčím nebo opakujícím se plnění ze smlouvy. Tyto limity se posuzují bez DPH a jsou stanoveny pro každou jednotlivou smlouvu. Další informace jsou dostupné v sekci Často kladené otázky.

  Zpravidla se tak do rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS) zapisují podnikatelé, kteří se chtějí podílet na veřejných zakázkách jako hlavní dodavatelé nebo subdodavatelé, osoby žádající o dotaci z veřejných zdrojů nebo osoby nakupující od subjektů veřejného sektoru majetek nad zákonem stanovený limit. Vedle slovenských subjektů se tak uvedená povinnost dotýká také mnohých zahraničních osob, které na Slovensku dodávají zboží a služby přímo, prostřednictvím dceřiné společnosti či organizační složky.

  Dále je možný dobrovolný zápis, a to zejména v situaci, kdy subjekt veřejného sektoru zápis do registru partnerů veřejného sektoru označí za jednu z podmínek spolupráce. S dobrovolnými zápisy se setkáváme také tehdy, kdy samotný zapisovaný subjekt chce svým zápisem dosáhnout lepší kredibilitu ve vztahu k existujícím nebo potenciálním partnerům na Slovensku.

  Se zápisem do RPVS je spojeno také povinné ověření identifikace tzv. konečných uživatelů výhod, tedy skutečných majitelů dodavatele, kteří společnost přímo nebo nepřímo ovládají, nebo kterým z účasti na společnosti plynou určité výhody, např. právo na podíl na zisku apod.

  Koneční uživatelé výhod se společně s dodavatelem zapisují do rejstříku partnerů veřejného sektoru s tím, že jejich údaje, včetně popisu vlastnické a řídící struktury, jsou veřejně dostupné v rámci vyhledavače na stránkách RPVS.

  Zápis do RPVS může podle zákona zajistit pouze určitý okruh oprávněných osob, mezi které patří i advokáti. S oprávněnou osobou je nutné uzavřít Dohodu o plnění povinností oprávněné osoby pro partnera veřejného sektoru. Následně takto smluvně zajištěná oprávněná osoba provádí za partnera veřejného sektoru všechny úkony týkající se RPVS (tedy nejen prvozápis, ale i následné změny či výmaz zapsaných údajů).

  Zápis do Registru partnerů veřejného sektoru (RPVS)

  Zápis do Rejstříku partnerů veřejného sektoru vyžaduje mimo jiné i ověření identifikace konečného uživatele výhod. Výsledkem tohoto procesu je pak identifikace fyzické osoby, která partnera veřejného sektoru ovládá nebo na něm určitým způsobem profituje.

  Naše advokátní kancelář pro Vás zajistí veškeré služby oprávněné osoby související se zápisem do Registru partnerů veřejného sektoru (RPVS), a to bez větších obtíží také na dálku.

  Změny údajů zapsaných do Registru partnerů veřejného sektoru (RPVS)

  V případě, že následně po zápisu do Rejstříku partnerů veřejného sektoru dojde kdykoliv ke změně zapsaných údajů, je osoba zapsaná v tomto registru povinna zajistit aktualizaci těchto údajů, a to prostřednictvím smluvně zajištěné oprávněné osoby.

  Zápis změny či výmaz údajů zapsaných do RPVS může podle zákona zajistit pouze určitý okruh oprávněných osob, mezi které patří i advokáti.

  Naše advokátní kancelář pro Vás zajistí veškeré služby oprávněné osoby související se změnu zápisu nebo výmazem zapsaných údajů v Registru partnerů veřejného sektoru (RPVS), a to bez větších obtíží také na dálku.

  Pravidelné každoroční ověření identifikace konečného uživatele výhod

  Po zápisu do RPVS je nutné následně provádět každoroční ověření správnosti zapsaných údajů, respektive ověření identifikace konečného uživatele výhod, a to vždy k 31.12. Výsledkem tohoto procesu je pak ověření identifikace fyzické osoby, která partnera veřejného sektoru přímo nebo nepřímo ovládá nebo které z účasti na společnosti plynou určité výhody, např. právo na podíl na zisku.

  Každoroční ověření identifikace konečného uživatele výhod zapsaného zapsaného v Rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS) může podle zákona zajistit pouze určitý okruh oprávněných osob, mezi které patří i advokáti.

  Naše advokátní kancelář pro Vás zajistí veškeré služby oprávněné osoby související se každoročním ověřením identifikace konečného uživatele výhod zapsaného v Registru partnerů veřejného sektoru (RPVS), a to bez větších obtíží také na dálku.

  Kontaktujte nás

  Telefon: +420 603 774 473
  Email:
  jakub@vozab.com

  Napište nám

   Přejít nahoru