Hodnota firmy výpočet EBITDA - KALKULAČKA

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 01.02.2023


Ilustratívny obrázok k článku Hodnota firmy výpočet EBITDA - KALKULAČKA

Zvažujete predaj firmy a váhate ako vypočítať trhovú hodnotu firmy?

Sme ADVOKÁTI a DAŇOVÍ PORADCOVIA so zameraním na AKVIZÍCIE.

Prevedieme Vás celým procesom od ocenenia firmy pri predaji spoločnosti cez prípravu due diligence a zmluvnej dokumentácie až po odovzdanie firmy novému vlastníkovi.


Kontaktujte nás

Telefón: +420 603 774 473
Email: jakub@vozab.com

Pokiaľ uvažujete o predaji firmy, tak základná otázka samozrejme je, akú má trhovú hodnotu. Definícia trhovej hodnoty podľa Medzinárodných oceňovacích štandardov je popísaná nasledovne:

„Trhová hodnota je odhadnutá čiastka, za ktorú by mal byť majetok zmenený k dátumu ocenenia medzi dobrovoľným kupujúcim a dobrovoľným predávajúcim pri transakcii medzi samostatnými a nezávislými partnermi po náležitom marketingu, v ktorej by obe strany konali informovane, rozumne a bez nátlaku.“

Na výpočet trhovej hodnoty podniku existuje mnoho metód (Metódy ocenení), ktoré sú popísané v nespočetných hrubých odborných kníh, avšak je potrebné si uvedomiť, že spoločnosť má nakoniec vždy presne takú hodnotu, ktorá zodpovedá najvyššej reálnej ponuke zo strany vážnych záujemcov. Na účely predaja firmy, najmä pre správne nastavenie počiatočnej ponukovej ceny a pre vyhodnotenie ponúk záujemcov je však nevyhnutné približnú hodnotu spoločnosti určiť.

Jednotlivé metódy stanovenia hodnoty firmy radíme do týchto kategórií:

Jednoduchý výpočet trhovej hodnoty firmy

Podľa našich skúseností nie je potrebné hneď na začiatku platiť za zložité výpočty hodnoty spoločnosti konzultačným spoločnostiam, nieto potom objednávať znalecké posudky. Pre rýchly a pomerne presný výpočet hodnoty bežných firiem sa často používa jedna z metód založených na multiplikátoroch využívaná aj veľkými poradenskými a audítorskými spoločnosťami, ktorá vychádza z hodnoty EBITDA a počíta s tzv. transakčným násobkom zohľadňujúcim danú oblasť pôsobenia firmy a ďalej pracuje s aktívami a záväzkami.


Vyberte odvetvie podnikania

Zadejte ekonomické údaje (tis. EUR)

Odpisy + Úroky + Daň Čistý zisk za účtovné obdobie
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Neprevádzkové aktíva (peniaze/majetok nepotrebný na prevádzku)
Dlhodobé záväzky (pôžičky a úvery)

Vyberte ďalšie faktory ovplyvňujúce trhovú hodnotu firmy

Trhová hodnota firmy:

0 tis. EUR

Vypočítaná trhová hodnota firmy je čisto orientačná. Multiplikátory pre jednotlivé odvetvia sa môžu meniť v závislosti od vývoja ekonomiky a zmeny preferencie investorov.


Popis výpočtu

Stanovíme výšku EBITDA: = zisk pred zohľadnením úrokov, daní, odpisov a amortizácie (skratka z anglického názvu Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).

Výšku EBITDA stanovíme z výkazu ziskov a strát v rámci účtovnej závierky za príslušné účtovné obdobie tak, že vychádzame z čistého zisku a pripočítame daň z príjmov, nákladové úroky a odpisy takto:

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie = čistý zisk (EAT) riadok výkazu označený ***
+ Daň z príjmov za bežnú činnosť riadok výkazu označený L
= Výsledok hospodárenia pred zdanením (EBT) riadok výkazu označený **
+ Nákladové úroky a podobné náklady riadok výkazu označený J
= Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred úrokmi a zdanením (EBIT) neuvádza sa vo výkaze
+ Úprava hodnôt v prevádzkovej oblasti (odpisy/amorti­zácia) riadok výkazu označený E
= Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA)  

Aby bol výpočet relevantný, spravidla počítame priemer EBITDA za posledné 3 roky.

Multiple/Tran­sakčný násobok: Výsledok vynásobíme transakčným násobkom zodpovedajúcim danému odvetviu.

Transakčné násobky sa spravidla pohybujú od 3 do 7, u spoločností s EBITDA nad 50 mil Sk za rok je potom možné očakávať transakčné násobky vyššie. Závisí na odvetví, v ktorom firma pôsobí.

Neprevádzkové aktíva: Podľa dohody s investorom sa potom môže pripočítať hodnota neprevádzkového majetku (non-operating assets = NA) (peniaze a iný hmotný a nehmotný majetok nepotrebný na prevádzku). V takom prípade investor zaplatí za firmu cenu navýšenú o tieto „voľné“ majetkové hodnoty, čo môže byť za určitých okolností výhodnejšie, než ich vyvedenie zo spoločnosti pred predajom, pretože vlastník získa cenu za tieto majetkové hodnoty vo forme zodpovedajúcej navýšenej ceny za podiel vo firme (podiel v s.r.o. alebo akcie v a.s.), kde bude spravidla príjem za tieto podiely oslobodený od dane z príjmov. Pokiaľ investor nemá o tieto neprevádzkové aktíva záujem, alebo naopak vlastník si chce tieto aktíva ponechať pre seba, tak sa tieto hodnoty nezahŕňajú do výpočtu a sú vyvedené zo spoločnosti pred predajom, napríklad priamym predajom inému záujemcovi alebo rozdelením odštiepením do nástupníckej spoločnosti pod kontrolou vlastníka (Prevod majetku (nehnuteľnosti) zo spoločnosti na spoločníka a daň z príjmov).

Prevádzkové aktíva (peniaze a iný hmotný a nehmotný majetok potrebný na prevádzku) sa naopak nezohľadňujú, pretože ide v podstate o výrobné prostriedky potrebné na generovanie zisku, ktoré zostávajú v spoločnosti a ktorých hodnota je už zohľadnená vo výpočte s využitím hrubého prevádzkového zis­ku.

Záväzky: Od hodnoty firmy odčítame dlhodobé záväzky (dlhodobé pôžičky a úvery), pretože tieto nesúvisia s potrebami samotného prevádzkového cyklu a nie nevyhnutne zaťažujú firmu av budúcnosti musia byť raz splatené. Pre investora je to teda budúci náklad v nominálnej hodnote dlhodobého záväzku, ktorý môže prípadne splatiť z navýšeného vlastného kapitálu, pokiaľ už nebude mať záujem tieto cudzie zdroje ďalej využívať.

Naopak krátkodobé záväzky sa spravidla nezohľadňujú, pretože súvisia s priebehom prevádzkového cyklu firmy a sú uhradené v priebehu prevádzkového cy­klu.

Prevádzkový cyklus = doba obratu zásob + doba inkasa pohľadávok Ide o dobu, za ktorú firma premení produkty do hotovosti na účte alebo v pokladni. Ukazovateľ vyjadruje, koľko dní je potrebných na predaj zásob a následne, koľko dní je potrebných na inkaso pohľadávok. Zjednodušene prevádzkový cyklus predstavuje dobu potrebnú na premenu krátkodobých aktív do hotovosti.

Ďalej samozrejme výpočet hodnoty podniku ovplyvňujú rôzne faktory, z ktorých tie zásadné je možné vo výpočte tiež zohľadniť. Tak napríklad je možné zohľadniť ročný pokles alebo nárast tržieb, či spoločnosť funguje bez vlastníka alebo naopak či je úloha vlastníka zásadná. Ďalej tiež či dané odvetvie je stabilné, vykazuje rast alebo pokles a rovnako či firma vlastní produkty a koncových zákazníkov alebo či je závislá na distribučnom reťazci, ktorý nie je pod jej kontrolou.


Kľúčové slová: trhová hodnota firmy podielu spoločnosti podniku výpočet hodnoty firmy podielu spoločnosti podniku ako spočítať stanoviť hodnotu firmy podielu spoločnosti podniku EBITDA DCF metóda diskontovaného cash flow metóda transakčného násobku metóda budúcich výnosov ocenenie hodnoty firmy podielu spoločnosti podniku ako vypočítať hodnotu firmy podielu spoločnosti podniku ako stanoviť ponukovú cenu firmy podielu spoločnosti podniku stanovenie ponukovej ceny firmy podielu spoločnosti podniku

Kontaktujte nás

Telefón: +420 603 774 473
Email: jakub@vozab.com

Napíšte nám


Odoberať novinky e-mailom RSS Feed
Zdieľať