Elektronické verejné obstarávanie

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 19.01.2023


Ilustratívny obrázok k článku Elektronické verejné obstarávanie

Sme ADVOKÁTI a DAŇOVÍ PORADCOVIA so zameraním na VEREJNÉ ZÁKAZKY.

Prevedieme Vás procesom elektronického zadania verejnej zákazky od vytvorenia elektronického profilu zadávateľa až po vyhodnotenie ponúk.


Kontaktujte nás

Telefón: +420 603 774 473
Email: jakub@vozab.com

Elektronické verejné obstarávanie

Od 19. 10. 2018 je v Slovenskej republike povinné elektronické verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z., Zákon o verejnom obstarávaní, pričom zadávatelia sú povinní na tieto účely využívať jeden zo systémov elektronického verejného obstarávania (systém elektronického verejného obstarávania EVO, ktorý prevádzkuje Úrad pre verejné obstarávanie alebo jeden z komerčných nástrojov, ktoré sú už na trhu dostupné).

Základné zásady verejného obstarávania

Každý zadávateľ je povinný dodržať pri výbere vhodného dodávateľa ďalej uvedené základné zásady, aby boli naplnené princípy hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti a podpory súťaže:

Zásada transparentnosti

Zadávateľ musí zabezpečiť, aby bolo verejné obstarávanie preskúmateľné, najmä potom musí:

Zásada primeranosti

Zadávacie podmienky (úrovne kvalifikácie a pod.) musia byť primerané povahe verejného obstarávania

Zásada rovnakého zaobchádzania

Zadávateľ je povinný v priebehu prípravy a zadávania zákazky pristupovať ku všetkým dodávateľom rovnako.

Zákaz diskriminácie

Zadávacie podmienky nesmú znemožniť účasť dodávateľov z dôvodov, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky.

Zásada sociálne zodpovedného zadávania

Zadávateľ musí tiež hodnotiť, aké sú s ponukou dodávateľa spojené nové pracovné príležitosti alebo ako ponuka zohľadňuje sociálne začlenenie znevýhodnených skupín obyvateľov a pod.

Zásada environmentálne zodpovedného zadávania

Zadávateľ ďalej musí zohľadňovať aj vplyv ponuky na životné prostredie a usilovať sa o riešenie, ktoré prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju a eliminuje negatívne ekologické dopady.

Zásada uprednostnenia inovácií

Zadávateľ sa musí usilovať o technologicky pokročilé riešenie, teda má povinnosť uprednostňovať moderné produkty, služby a postupy.

Ako delíme verejné zákazky?

Podľa predmetu plnenia delíme verejné zákazky na dodávky, stavebné práce alebo služby.

Ďalej delíme verejné zákazky podľa ich predpokladanej hodnoty (presná hodnota bude známa z pravidla až po ukončení verejného obstarávania, teda sa uvažuje predpokladaná hodnota) na:

Typ zákazky Hodnota zákazky
Zákazky nadlimitné =/> ako hodnota podľa nariadenia vlády č. 172/2016 Zb.
Zákazky podlimitné < ako limit pre nadlimitné zákazky, ale > ako limity pre zákazky malého rozsahu
Zákazky malého rozsahu =/< 2 000 000 Sk v prípade dodávok a služieb
  =/< 6 000 000 Sk v prípade stavebných prác

Toto delenie zákaziek podľa predpokladanej hodnoty je dôležité najmä pre určenie:

Pokiaľ ide o zákazky malého rozsahu, tak tie nemusia byť zadané v verejnom obstarávaní podľa zákona č. 134/2016 Zb., zákon o verejnom obstarávaní, avšak vždy je potrebné postupovať v súlade s vyššie uvedenými základnými zásadami. V praxi sa to potom často prejaví tak, že zadávatelia postupujú analogicky ako v prípade zákaziek zadávaných podľa zákona, respektíve zadávajú v zadávacom konaní aj zákazky malého rozsahu.

Možné úskalia elektronického verejného obstarávania

Elektronický podpis

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať použitie elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte alebo použitie zaručeného elektronického podpisu. Potom kvalifikovaný certifikát musí byť vydaný poskytovateľom certifikačných služieb, ktorý je uvedený v zozname podľa osobitného predpisu.

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požaduje iný formát elektronického podpisu, ako je uvedený v odseku 13 písm. a), elektronický podpis alebo nosič elektronického dokumentu obsahuje zároveň informácie o možnostiach overenia tohto elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte. Informácie o možnostiach overenia elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte umožňujú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi overiť elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte online, bezodplatne a spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre osoby s iným materinským jazykom, ako slovenským.

Dôležité potom je, že ak je ponuka podpísaná elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal poskytovateľ certifikačných služieb uvedený v zozname podľa osobitného predpisu, verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú uplatňovať ďalšie požiadavky na elektronický podpis, ktoré zabraňujú použitiu elektronických podpisov uchádzačmi.


Uzavretie zmluvy elektronicky

Aj samotná zmluva medzi obstarávateľom a dodávateľom by mala byť uzatvorená v elektronickej podobe. To môže byť problém pri veľkých zmluvách vrátane príloh alebo príloh vo formáte, ktorý nepodporuje priame vkladanie elektronického podpisu.

Ďalej problém preukazovania pravosti jednoduchého elektronického podpisu (že ho pripojila osoba, ktorá ho používa) a preukazovania nemožnosti zmeny dokumentu po priložení jednoduchého elektronického podpisu relativizuje aj možnosť uzatvorenia zmluvy podpísanej s. jednoduchý elektronický podpis.

Okrem toho obstarávateľ často stanovuje formálne náležitosti komunikácie a predložených dokladov vrátane návrhu zmluvy v dokumentácii k obstarávaniu, ktorej súčasťou je často aj uznávaný elektronický podpis, ktorý je preto často potrebný pre účasť v elektronickom obstarávacom konaní.


Originál alebo kópia elektronického dokumentu

Problém môže byť aj rozlíšenie dokumentov pokiaľ ide o to, či ide o elektronický originál alebo elektronickú overenú kópiu alebo o jednoduchú kópiu.

Zákon o verejnom obstarávaní a súťažných podkladoch často stanovuje požiadavky na formu dokumentov, ktoré je potrebné dodržať, pričom uznávaný elektronický podpis v tomto smere bude spravidla nevyhnutný.


Kľúčové slová: elektronické zadávanie verejnej zákazky zákazka zastupovania vestník verejných zákaziek nen nipez ezak register verejného obstarávania verejné obstarávanie školenia verejnej zákazky nen verejné zákazky právnik verejnej zákazky podlimitná verejná zákazka verejné zákazky malého rozsahu verejná zákazka malého rozsahu zadávanie zákaziek v dynamickom nákupnom systéme, vo forme elektronickej aukcie či formou súťaže o návrh dynamický nákupný systém elektronická aukcia súťaž o návrh

ontaktujte nás

Telefón: +420 603 774 473
Email: jakub@vozab.com

Napíšte nám


Odoberať novinky e-mailom RSS Feed
Zdieľať