Ochrana duševného vlastníctva firmy

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 05.01.2023


Ilustratívny obrázok k článku Ochrana duševného vlastníctva firmy

Máte problémy s kopírovaním Vašej značky alebo produktov? Uvažujete o ochrane loga, sloganu, tvare výrobku alebo dokonca o systematickej ochrane firemného duševného vlastníctva?

Sme ADVOKÁTI so zameraním na DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO.

Chránime Vaše nehmotné hodnoty.


Kontaktujte nás

Telefón: +420 603 774 473
Email: jakub@vozab.com

Prečo chrániť duševné vlastníctvo firmy

Duševné vlastníctvo sú nehmotné hodnoty, ktoré sú výsledkom ľudskej činnosti. Právo duševného vlastníctva je súhrn právnych noriem, ktoré upravujú práva a povinnosti (spoločenské vzťahy) vznikajúce pri tvorbe nehmotných hodnôt.

Duševné vlastníctvo je kľúčové pre tvorbu firemnej identity a ochranu pozície na trhu, preto je tiež často terčom útokov zo strany konkurentov, ktorí sa snažia napodobniť, imitovať , zameniť, klamať zákazníkov či spotrebiteľov a získať tak neoprávnenú výhodu. Manažéri vo vedúcich pozíciách často intuitívne cítia potrebu aktívne týmto hrozbám predchádzať a chrániť jednotlivé čiastkové nehmotné hodnoty, alebo niekedy dokonca prijímať systematické opatrenia spevňujúce pozíciu firmy pokiaľ ide o ochranu duševného vlastníctva. Avšak to môže byť problematické, pretože ide o nastavenie interných procesov v závislosti od kľúčových aspektov ochranných známok, priemyselných vzorov, úžitkových vzorov či patentov a ďalších predmetov ochrany duševného vlastníctva.

Čo pre vás v oblasti ochrany duševného vlastníctva môžeme urobiť?

Čo je teda podstatné a na čo sa zamerať?

Ochranné známky

Ochranná známka je akékoľvek označenie tovaru alebo služieb, ktoré je tvorené najmä slovami, farbou, kresbou, písmenami, číslicami alebo tvarom výrobku či jeho obalu alebo zvukmi. Rozhodujúca je vnímateľnosť spotrebiteľovi v súvislosti s výrobkami alebo službami.

Základné kľúčové faktory pre získanie ochrany sú rozlišovacia schopnosť a schopnosť zápisu v registri ochranných známok.

Rozlišovacia schopnosť je spôsobilosť odlíšiť výrobky alebo služby jednej osoby od výrobkov alebo služieb inej osoby, čo je hlavná funkcia ochrannej známky, teda odlíšiť tovar a služby konkurentov na trhu. Schopnosť zápisu v registri ochranných známok je schopnosť jednoznačnej identifikácie prostredníctvom vizuálneho vnímania zápisu v registri tak, aby bol jasný predmet ochrany.

Ďalšie kľúčové faktory sú čas a územie. Ochranná známka nesmie byť zameniteľná s inou, teda každá nová ochranná známka musí byť „dostatočne nová“ natoľko, aby bola nezameniteľný so skoršou už existujúcou ochrannou známkou. Rozhodujúci je tak okamih podania prihlášky, respektíve okamih od ktorého sa odvodzuje právo prednosti.

Formálny zápis v registri ochranných známok zásadne vo veľkej miere nahrádza zložité preukazovanie vzniku a trvania ochrannej známky, zachytenie jeho prítomnosti na trhu, ako aj rozsah jej používania. Avšak môžu vznikať situácie, kedy budú tieto skutočnosti úplne rozhodujúce a bude nutné ich preukazovať tak, ako pri nezapísaných obchodných označeniach viď nižšie.

Aktuálne je na prihlášku ochrannej známky EU dotácia až do výšky 1000 EUR.

Nezapísané obchodné označenia tovaru a služieb

Podstata je totožná ako u zapísaných ochranných známok, len nie je možné ťažiť z formálneho zápisu, teda existenciu nezapísaného označenia je nutné v každom jednotlivom prípade preukazovať, čo obnáša preukázať okamih vzniku, dobu trvania, rozsah a intenzitu užívania v spojení s konkrétnym tovarom alebo službami na trhu na konkrétnom území.

Kľúčové faktory na získanie ochrany sú teda čas, územie, rozsah a intenzita používania chráneného označenia a spojenie s konkrétnym tovarom alebo službami.

Predovšetkým ide o zachytenie počiatku vzniku obchodného označenia. V tejto súvislosti je dobré archivovať dokumenty súvisiace s prácou kreatívcov, ktorí navrhli slovné znenie či grafický či obrazový vzhľad označenia. Skicy a iné materiály zobrazujúce návrh označenia by mali obsahovať minimálne datáciu a tiež názov objednávateľa/vlas­tníka označenia, aby bolo možné určiť dátum vzniku dokumentov a teda aj samotného označenia. Ďalej s tým súvisia aj datované účtovné doklady za vytvorenie návrhu označenia, ktoré však musia obsahovať znenie chráneného označenia, aby bola priama súvislosť dokladu a chráneného označenia. Začiatok vzniku označenia môže preukázať aj datovaná interná komunikácia spomínajúca chránené označenie. Dôležité je myslieť na to, že napr. účtovné doklady všeobecne majú relatívne krátku dobu povinnej archivácie, avšak z hľadiska riadenia ochrany duševného vlastníctva je nutné zaistiť schopnosť preukázať vznik chráneného obchodného označenia napríklad aj po 20 rokoch.

Ďalej ide o zachytenie prítomnosti označenia na trhu, respektíve v povedomí spotrebiteľov/u­žívateľov. Záleží pritom na rozsahu a intenzite používania označenia, ako veľmi je rozšírené z hľadiska času, územia a množstva. Ak chceme dokumentovať používanie označenia z hľadiska času, územia a množstva, tak ideálne sú doklady súvisiace s predajom a distribúciou tovaru alebo služieb označených danou ochrannou známkou koncovým spotrebiteľom/u­žívateľom (faktúry, dodacie listy, potvrdenie o doprave, zásielkové lístky, poštové podacie lístky, doručenky a pod.), samozrejme pokiaľ priamo spomínajú chránené označenie, aby bola priama súvislosť medzi dokladom a chráneným označením. Obsahujú totiž všetko potrebné, teda dátum, údaj o množstve a spravidla adresu koncového spotrebiteľa/u­žívateľa alebo adresu dodania, teda údaj o tom na akom území bol tovar alebo služba distribuovaná. Takto preukazovaný rozsah používania označenia je možné ďalej podporiť listinami preukazujúcimi šírenie reklamy na výrobky alebo služby označené danou ochrannou známkou na danom území (zmluvy na vysielanie reklamy vrátane časových plánov, faktúry s prílohami za vysielací čas a pod.). Rovnako v tomto prípade nemusí byť minimálna povinná doba archivácie účtovných dokladov dostatočná, pokiaľ bude nutné preukazovať rozsah používania chráneného označenia.

Priemyselné vzory alebo designy

Priemyselný vzor je jednoducho povedané vonkajšia úprava (podoba) výrobku, rozhodujúci je tvar, farby, štruktúra a pod.

Základné kľúčové faktory pre získanie ochrany, respektíve pre zápis do registra dizajnovnovosť a individuálna povaha.

Priemyselný vzor je nový, ak nebol predo dňom podania prihlášky alebo predo dňom vzniku práva prednosti sprístupnený verejnosti zhodný priemyselný vzor. Priemyselné vzory sú zhodné, ak sa líšia iba nepodstatne.

Ďalej potom priemyselný vzor má individuálnu povahu, ak celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, sa líši od celkového dojmu, ktorý u neho vyvoláva starší už existujúci priemyselný vzor. Toto pravidlo je zmäkčené tak, že za sprístupnenie verejnosti sa nepovažuje sprístupnenie pôvodcom priemyselného vzoru alebo jeho právnym nástupcom počas 12 mesiacov predo dňom podania prihlášky. Základný moment je teda udržať nový priemyselný vzor v tajnosti a nevyužívať ho na výrobkoch ani na výstavách a pod. dlhšiu dobu ako 12 mesiacov pred podaním prihlášky.

S ohľadom na požiadavku novosti je potom opäť veľmi dôležitý faktor čas. Teda schopnosť preukázať okamih sprístupnenia verejnosti. Zároveň si treba dať pozor na to, aby priemyselný vzor nebol sprístupnený verejnosti v dobe predchádzajúcej 12 mesiacov pred podaním prihlášky.

Aktuálne je na prihlášku dizajnu EU dotácia až do výšky 1000 EUR.

Nezapísané priemyselné vzory / designy

Podstata je rovnaká ako u zapísaného priemyselného vzoru, avšak vďaka absencii formálneho zápisu je nutné v každom jednotlivom prípade preukazovať existenciu všetkých jeho podstatných znakov, najmä teda pokiaľ ide o samotnú vonkajšiu úpravu (podobu) výrobkov a jeho novosť a individuálnu povahu v čase jeho vzniku a ďalej tiež kontinuitu jeho užívania, pretože nezapísaný priemyselný vzor vzniká a zaniká faktickým užívaním či neužívaním.

Tu sa potom uplatnia analogicky odporúčania uvedené vyššie pri nezapísaných obchodných označeniach tovarov a služieb. Je teda potrebné archivovať dokumenty preukazujúce zachytenie začiatku vzniku priemyselného vzoru a ďalej zachytenie prítomnosti priemyselného vzoru na trhu na konkrétnych výrobkoch a jeho kontinuálne faktické používanie na výrobkoch.

Užitkové vzory

Užitkový vzor alebo malý patent je jednoduchšia forma ochrany technického riešenia určitého problému, ktoré presahuje rámec samotnej odbornej zručnosti.

Základné kľúčové faktory pre získanie ochrany, respektíve pre zápis do registra úžitkových vzorovnovosť a priemyselná využiteľnosť.

Technické riešenie je nové, ak nie je súčasťou stavu techniky ku dňu rozhodnému z hľadiska práva prednosti. Je tu však zmäkčenie, že stavom techniky nie je také zverejnenie výsledkov práce prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu, ku ktorému došlo v posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášky úžitkového vzoru. Technické riešenie je priemyselne využiteľné, ak môže byť opakovane využívané v hospodárskej činnosti, teda ide o to, aby umožňovalo priemyselnú výrobu.

Základný moment je teda udržať nové technické riešenie v tajnosti a nepublikovať jeho podstatu, nevystavovať ho a pod. v dobe predchádzajúcej 6 mesiacov pred podaním prihlášky.


Pokiaľ riešite systematickú ochranu firemného duševného vlastníctva, tak Vám radi pomôžeme s nastavením procesov a vysvetlíme, čo je podstatné uvádzať vo firemných dokumentoch.

Kontaktujte nás

Telefón: +420 603 774 473
Email: jakub@vozab.com

Napíšte nám


Odoberať novinky e-mailom RSS Feed
Zdieľať