Prihláška úžitkového vzoru

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 13.05.2022


Ilustratívny obrázok k článku Prihláška úžitkového vzoru

Potrebujete ochrániť nové technické riešenie a váhate, či prihlásiť úžitkový vzor alebo patent?

Sme ADVOKÁTI so zameraním na DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO a pomáhame chrániť myšlienky, ktoré menia svet.

Čo je to úžitkový vzor. Ide o technické riešenie, ktoré presahuje rámec obyčajnej odbornosti, avšak nemusí dosahovať kvalitu prevratného vynálezu. Postačí, ak je technické riešenie v rámci úžitkového vzoru nové a priemyselne využiteľné, teda je možné ho komerčne využiť. Podmienky ochrany úžitkového vzoru sa od ochrany patentom líšia len požiadavkou na úroveň riešenia. Zásadným rozdielom oproti patentom na vynálezy však je, že úžitkovým vzorom nie je možné chrániť výrobné postupy, ale len samotné technické riešenie.

Konanie o prihláške úžitkového vzoru je založené na registračnom princípe, keď Úrad priemyselného vlastníctva skúma len splnenie formálnych podmienok pre zápis úžitkového vzoru do registra a nezaoberá sa do hĺbky novostí ani tvorivou úrovňou technického riešenia. Konanie o zápise úžitkového vzoru je tak spravidla skončené za tri až štyri mesiace po podaní prihlášky.

V rámci prihlášky úžitkového vzoru je potrebné venovať veľkú pozornosť príprave tzv. podlôh prihlášky úžitkového vzoru, pretože podlohy prihlášky majú pevne stanovené formálne pravidlá pre všetky časti podlôh, ktorými sú: opis oblasti a stavu techniky, podstata technického riešenia, objasnenie výkresov , príklad uskutočnenia technického riešenia, priemyselná využiteľnosť, nároky na ochranu, zoznam vzťahových značiek a samotné výkresy.

Podlohy prihlášky úžitkového vzoru vychádza z podlôh prihlášky vynálezu, len sú o niečo menej rozsiahle. Formálne pravidlá sú však analogické a pre laika v tejto právnej a administratívnej oblasti môže znamenať príprava podlôh väčšie či menšie problémy, a môže dôjsť až k neriešiteľným situáciám, keď prihlasovateľ nedokáže sám vyhovieť pripomienkam Úradu priemyselného vlastníctva.

V takom prípade sa treba obrniť trpezlivosťou a prípadne vyhľadať pomoc odborníka, aby nedošlo čisto z procesných dôvodov k strate nároku na ochranu.

Detaily potom upravuje Inštrukcia ÚPV SR, ktorou sa upravuje jednotná forma prihlášky úžitkového vzoru. Inštrukcia stanovuje požiadavky na úpravu prihlášky úžitkového vzoru podávanej Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") podľa zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení vyhlášky č. 279/2018 Z. z.

Ako požiadať o o zápis úžitkového vzoru

O zápis úžitkového vzoru žiadate na základe prihlášky úžitkového vzoru, ktorá sa podáva na predpísanom formulári na Úrade priemyselného vlastníctva (ďalej Úrad). Prihlášku je možné podať elektronicky s uznávaným elektronickým podpisom, prostredníctvom dátovej schránky, alebo písomne poštou alebo je možné ju podať osobne na podateľni Úradu. Prihláška musí obsahovať formulár žiadosti o zápis úžitkového vzoru v jednom vyhotovení a ďalej tiež popis technického riešenia, potom najmenej jeden nárok na ochranu a prípadne je potrebné priložiť výkresy.

Podlohy musia umožňovať kvalitnú elektronickú a priamu reprodukciu na neobmedzený počet kópií, a to najmä pomocou skenovania, čo platí hlavne pre podlohy v tlačenej podobe predkladané Úradu osobne, kde je potrebné strážiť kvalitu spracovania. Podlohy sa podávajú v jednom vyhotovení hlavnom a dvoch vedľajších. Jedno z vyhotovení musí byť podpísané prihlasovateľom alebo jeho zástupcom. Podlohy v papierovej forme musia mať aspoň jedno vyhotovenie vykonané na bielom, pevnom, matnom a odolnom papieri formátu A4. Výkresy je možné tiež predložiť na priesvitnom papieri. Obrázok alebo text na každom liste sa uvádza na výšku práve na jednej strane listu, okrem obrázkov na dvoch alebo viacerých listoch predstavujúcich jediný úplný obrázok a okrem prípadných tabuliek. Pri elektronickom podaní sa podlohy podávajú vo formáte „docx“ MS WORD.

V prihláške musí byť uvedené, kto je pôvodcom predmetu prihlášky úžitkového vzoru.

Jedna prihláška úžitkového vzoru smie obsahovať len jedno technické riešenie alebo skupinu riešení, ktoré sú vzájomne spojené tak, že uskutočňujú jedinú technickú myšlienku.

Technické riešenie musí byť v prihláške vysvetlené v takom rozsahu a tak jasne, aby ho mohol potenciálne odborník uskutočniť.

Právo prednosti

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi tzv. právo prednosti, alebo právo priority vo vzťahu k ochrane daného technického riešenia. Okamih podania prihlášky úžitkového vzoru tak určuje poradie práv, ktoré je rozhodujúce pre zápis a teda pre priznanie ochrany úžitkového vzoru.

Konanie o prihláške úžitkového vzoru

Úrad podrobí prihlášku prieskumu zápisnej spôsobilosti, či neobsahuje predmet, ktorý nie je technickým riešením v zmysle zákona alebo či nie je vylúčený z ochrany úžitkovým vzorom, ďalej či zjavne nespĺňa podmienky priemyselnej využiteľnosti alebo či prihláška nemá nedostatky brániace zápisu. Úrad však nevykonáva prieskum vecnej spôsobilosti predmetu prihlášky, pokiaľ ide o priznanie na ochranu.

Účastníkom konania o prihláške úžitkového vzoru je iba prihlasovateľ, ktorý môže byť zastúpený ním určeným zástupcom. Pokiaľ pôvodca úžitkového vzoru nie je súčasne prihlasovateľom, tak potom nie je účastníkom konania.

Výšku správnych poplatkov za úkony vykonávané Úradom určí Sadzobník správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 634/2004 Zb., o správnych poplatkoch, v platnom znení. Správne poplatky sa platia pri podaní a poplatok za každý požadovaný úkon musí byť uhradený samostatne.

Zápis úžitkového vzoru a rozsah ochrany

Pokiaľ je prihláška ako celok v poriadku, respektíve pokiaľ sú odstránené nezrovnalosti vytýkané úradom v rámci prieskumu, tak Úrad zapíše úžitkový vzor do Registra úžitkových vzorov. Register úžitkových vzorov je verejne dostupný. Po zápise úžitkového vzoru do registra Úrad prihlášku úžitkového vzoru zverejní. Od tohto okamihu je potom dané technické riešenie súčasťou aktuálneho stavu techniky a treba k nemu prihliadať, pokiaľ ide o posudzovanie novosti ďalších prihlášok úžitkových vzorov alebo patentov.

Podstatné potom je, že účinky úžitkového vzoru (priznanie ochrany a nadobudnutia práv zo zápisu) nastávajú jeho zápisom do registra Úradu. Týmto okamihom nadobúda majiteľ práva vyplývajúce zo zápisu, najmä potom výlučné právo brániť iným osobám, aby rovnaké technické riešenie voľne užívali, ďalej je napr. možné udeliť inej osobe licenciu na používanie zapísaného úžitkového vzoru a pod.

Rozsah ochrany technického riešenia vyplývajúci zo zapísaného úžitkového vzoru je vymedzený nárokmi na ochranu, a to nie tak, ako boli uvedené v prihláške, ale tak, ako boli nakoniec zapísané do registra úžitkových vzorov po prípadných úpravách podláh iniciovaných zo strany Úradu v rámci preskúmania prihlášky. Zápis úžitkového vzoru platí 4 roky od podania prihlášky. Dobu platnosti zápisu úžitkového vzoru je možné na žiadosť majiteľa úžitkového vzoru dvakrát predĺžiť vždy o 3 roky, a to až na celkovú dobu ochrany 10 rokov od dátumu podania prihlášky úžitkového vzoru. Predĺženie platnosti je podmienené zaplatením príslušného poplatku.

Kľúčové slová: prihláška úžitkového vzoru prihláška patentu prihláška úžitkový vzor prihláška patent úžitkový vzor vs patent úžitkový vzor cena patent cena úžitkový vzor anglicky patent anglicky cena za úžitkový vzor cena za patent koľko stojí úžitkový vzor koľko stojí patent zápis úžitkového vzoru zápis patentu malý patent zlepšovací návrh úprava podlôh prihlášky európska patentová prihláška rozsah ochrany úžitkového vzoru právo prednosti

Napíšte nám

Priložené súbory


Odoberať novinky e-mailom RSS Feed
Zdieľať