Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

Tieto podmienky prevádzkovateľa internetových stránok www.vozab.com, ktorým je spoločnosť Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., so sídlom Na květnici 713/7, 140 00 Praha 4, IČO: 01921789, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 213114 (ďalej len „Advokátska kancelária“), obsahujú informácie súvisiace so spracovaním osobných údajov, ktoré sú zadávané a spracovávané najmä v súvislosti s využitím možnosti zadania otázky užívateľom prostredníctvom formulára na internetových stránkach Advokátskej kancelárie (ďalej len „Užívateľ“).

Internetové stránky Advokátskej kancelárie a informácie na nich zverejnené nie sú určené osobám mladším než 18 rokov.

Advokátska kancelária vyhlasuje, že osobné údaje sú zhromažďované a je s nimi ďalej nakladané podľa nižšie uvedených pravidiel v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie“).

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, ktoré môžu Užívateľa jednoznačne identifikovať, napr. meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa či e-mailová adresa atď. Advokátska kancelária zhromažďuje len také osobné údaje, ktoré jej dá Užívateľ vedome k dispozícii. Napr. údaje poskytnuté pri vyplňovaní kontaktného formulára na internetových stránkach Advokátskej kancelárie.

Automaticky zaznamenávané informácie

Pri prístupe na internetové stránky Advokátskej kancelárie sa automaticky zaznamenávajú neosobné informácie ako IP adresa, dátum a čas, navštívené stránky (tzv. HTTP požiadavka), typ internetového prehliadača (tzv. user-agent string), stránka odkiaľ bol prístup realizovaný (tzv. HTTP referer), kedy tieto informácie nie sú osobnými údajmi. Tieto informácie sú používané pre sledovanie prevádzky na internetových stránkach Advokátskej kancelárie, riešenie porúch, zlepšovanie užívateľského zážitku pod. Zoznamy týchto informácií neobsahujú osobné údaje umožňujúce identifikáciu jednotlivých Užívateľov.

Cookies tretích strán

Internetové stránky Advokátske kancelárie obsahujú kód tretích strán, ktorý do počítača návštevníka ukladá tzv. cookies tretích strán. S pomocou nich si tretie strany môžu ukladať svoje vedomosti o návštevníkoch internetových stránok Advokátske kancelárie a využívať ich na zabezpečenie funkčnosti služieb, ktoré poskytujú. Rozhodnutie o využití cookies tretích strán je plne v dispozícii návštevníka v rámci nastavení jeho prehliadača. Ak nesúhlasíte s používaním cookies tretích strán, môžete si ich vypnúť v prehliadači, viď pomocník vášho prehliadača. Viac informácií o spracovaní údajov tretími stranami nájdete v podmienkach jednotlivých služieb. Internetové stránky Advokátske kancelárie obsahujú tieto meracie kódy tretích strán:

Rozsah a účel spracovania osobných údajov

K poskytnutiu a následnému spracovaniu osobných údajov v rámci internetových stránok Advokátskej kancelárie dochádza len v prípade 1. zadania otázky Užívateľom s využitím príslušného formulára v rámci určitej publikácie (emailová adresa a obsah správy / otázky) alebo v prípade 2. prihlásenia Užívateľa k odberu Newslettera Advokátskej kancelárie (emailová adresa).

1. Zadanie otázky Užívateľom: Primárnym účelom spracovania osobných údajov je odpoveď na správu / otázku Užívateľa, resp. spracovanie jeho požiadavky; osobné údaje sú v tomto prípade Advokátskou kanceláriou spracúvané iba na účely odoslania správy / otázky emailom na adresu Advokátskej kancelárie a odoslanie potvrdzovacieho emailu Užívateľovi. Iba v prípade chyby procese odoslania správy / dopytu Advokátskej kancelárii alebo chyby procesu odoslania potvrdenia Užívateľovi dôjde k zaznamenaniu zadaných údajov, pričom tieto údaje sa potom uchovávajú primeraný čas na vyriešenie problému.

2. Prihlásenie Užívateľa k odberu Newslettera: V prípade, že s tým Užívateľ prejaví súhlas, prihlásením sa k odberu Newslettera budú jeho osobné údaje využité tiež pre účely zasielania Newslettera Advokátske kancelárie, a to až do prípadného odvolania súhlasu. V takom prípade bude právnym základom spracovania osobných údajov súhlas Užívateľa.

Právnym základom spracovania osobných údajov sú ďalej oprávnené záujmy Advokátskej kancelárie (napr. v prípade, že dôjde k uzavretiu zmluvy o poskytovaní právnych služieb medzi Advokátskou kanceláriou a Užívateľom, budú osobné údaje použité na účely plnenia takejto zmluvy. V takom prípade bude právnym základom ďalšieho spracovania osobných údajov uzavretá zmluva.), ochrana práv Advokátske kancelárie proti protiprávnej činnosti vrátane zaistenia IT bezpečnosti a plnenie zákonných požiadaviek.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Advokátska kancelária sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín ani poskytnuté medzinárodným organizáciám alebo tretím osobám, okrem týchto prípadov:

Bezpečnosť

Advokátska kancelária zaisťuje bezpečnosť osobných údajov. Osobné údaje sú chránené pred stratou, zničením, skreslením / falzifikáciou, manipuláciou, neoprávneným prístupom či neoprávneným prezradením.

Oprávnenia Užívateľov v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Užívateľ má v súvislosti so spracovaním osobných údajov voči Advokátskej kancelárii tieto práva:

Kontaktné údaje

Otázky týkajúce sa ochrany súkromia alebo spracovania osobných údajov môže Užívateľ smerovať na e-mailovú adresu Advokátskej kancelárie office@vozab.com, písomne na adresu Na květnici 713/7, 140 00 Praha 4 nebo môže kontaktovať Advokátsku kanceláriu telefonicky na čísle 226 233 000.


Zdieľať