Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

Tieto podmienky prevádzkovateľa internetových stránok www.vozab.com, ktorým je spoločnosť Vozáb & Co. s.r.o., sídlom Konventná 626/9, 811 03 Bratislava, IČO: 50 383 973, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 112066/B, (ďalej len „Advokátska kancelária informácie súvisiace so spracovaním osobných údajov, ktoré sú zadávané a spracovávané najmä v súvislosti s využitím možnosti zadania dotazu užívateľom prostredníctvom formulára na internetových stránkach Advokátskej kancelárie (ďalej len „Používateľ“).

Internetové stránky Advokátskej kancelárie a informácie na nich zverejnené nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov.

Advokátska kancelária vyhlasuje, že osobné údaje sú zhromažďované a je s nimi ďalej nakladané podľa nižšie uvedených pravidiel v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie“).

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, ktoré môžu Užívateľa jednoznačne identifikovať, napr. meno a priezvisko, telefónne číslo, poštová alebo e-mailová adresa atď. Advokátska kancelária zhromažďuje iba také osobné údaje, ktoré jej dá Užívateľ vedome k dispozícii. Napr. údaje poskytnuté pri vyplňovaní kontaktného formulára na internetových stránkach Advokátskej kancelárie.

Automaticky zaznamenávané informácie

Pri prístupe na internetové stránky Advokátskej kancelárie sa automaticky zaznamenávajú neosobné informácie, ako IP adresa, dátum a čas, navštívené stránky (tzv. HTTP požiadavka), typ internetového prehliadača (tzv. user-agent string), stránka odkiaľ bol prístup realizovaný (tzv. HTTP referer), kedy tieto informácie nie sú osobnými údajmi. Tieto informácie sú používané na sledovanie prevádzky na internetových stránkach Advokátskej kancelárie, riešenie porúch, zlepšovanie užívateľského zážitku a pod. Zoznamy týchto informácií neobsahujú osobné údaje umožňujúce identifikáciu jednotlivých Užívateľov.

Cookies tretích strán

Internetové stránky Advokátskej kancelárie obsahujú kód tretích strán, ktorý do počítača návštevníka ukladá tzv. cookies tretích strán. S pomocou nich si tretie strany môžu ukladať svoje znalosti o návštevníkoch internetových stránok Advokátskej kancelárie a využívať ich na zabezpečenie funkčnosti služieb, ktoré poskytujú. Rozhodnutie o využití cookies tretích strán je plne v dispozícii návštevníka v rámci nastavenia jeho prehliadača. Ak nesúhlasíte s použitím cookies tretích strán, môžete si ich vypnúť v prehliadači, viď pomocník vášho prehliadača. Viac informácií o spracovaní údajov tretími stranami nájdete v podmienkach jednotlivých služieb. Internetové stránky Advokátskej kancelárie obsahujú tieto meracie kódy tretích strán:

Rozsah a účel spracovania osobných údajov

K poskytnutiu a následnému spracovaniu osobných údajov v rámci internetových stránok Advokátskej kancelárie dochádza iba v prípade 1. zadania dotazu Užívateľom s využitím príslušného formulára v rámci určitej publikácie (emailová adresa a obsah správy/dotazu) alebo v prípade 2. prihlásenia Užívateľa k odberu Newsletterov Advokátskej kancelárie (emailová adresa).

1. Zadanie otázky či dopytu Užívateľom: Primárnym účelom spracovania osobných údajov je odpoveď na správu/otázku Užívateľa, resp. vybavenie jeho požiadavky; osobné údaje sú v tomto prípade Advokátskou kanceláriou spracované iba pre účely odoslania správy/dotazu emailom na adresu Advokátskej kancelárie a odoslania potvrdzovacieho emailu Užívateľovi. Iba v prípade chyby procesu odoslania správy/dotazu Advokátskej kancelárii alebo chyby procesu odoslania potvrdenia Užívateľovi dôjde k zaznamenaniu zadaných údajov, pričom tieto údaje sa potom uchovávajú primeranú dobu pre vyriešenie problému.

2. Prihlásenie Užívateľa k odberu Newsletterov: V prípade, že s tým Užívateľ prejaví súhlas prihlásením sa k odberu Newsletterov, budú jeho osobné údaje využité aj na účely zasielania Newsletterov Advokátskej kancelárie, a to až do prípadného odvolania súhlasu. V takom prípade bude právnym základom spracovania osobných údajov súhlas Užívateľa.

Právnym základom spracovania osobných údajov sú ďalej oprávnené záujmy Advokátskej kancelárie (napr. V prípade, že dôjde k uzavretiu Zmluvy o poskytovaní právnych služieb medzi Advokátskou kanceláriou a Užívateľom, budú osobné údaje použité na účely plnenia takejto zmluvy. V takom prípade bude právnym základom ďalšieho spracovania osobných údajov uzavretá zmluva.), ochrana práv Advokátskej kancelárie proti protiprávnej činnosti vrátane zaistenia IT bezpečnosti a plnenia zákonných požiadaviek.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Advokátska kancelária sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín ani poskytnuté medzinárodným organizáciám alebo tretím osobám, okrem týchto prípadov:

Bezpečnosť

Advokátska kancelária zaisťuje bezpečnosť osobných údajov. Osobné údaje sú chránené pred stratou, zničením, skreslením/fal­zifikáciou, manipuláciou, neoprávneným prístupom či neoprávneným prezradením.

Oprávnenie Užívateľov v súvislosti so spravovaním osobných údajov

Užívateľ má v súvislosti so spracovaním osobných údajov voči Advokátskej kancelárii tieto práva:

Kontaktné údaje

Otázky týkajúce sa ochrany súkromia či spracovania osobných údajov môže Užívateľ smerovať na e-mailovú adresu Advokátskej kancelárie office@vozab.com, písomne na adresu Konventná 626/9, 811 03 Bratislava alebo môže kontaktovať Advokátsku kanceláriu telefonicky na čísle 220 300 400.


Zdieľať