Zápisy do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) po novele zákona č. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora

Mgr. Tomáš Vavro 26.09.2018


Zápisy do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) po novele zákona č. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora

Po viac ako roku existencie RPVS dochádza k prvej veľkej novele zákona č. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora, ktorá (ak bude schválená) podnikateľom prinesie niekoľko zásadných zmien. Tie, ktoré považujeme za najdôležitejšie, budú bližšie popísané v nasledujúcom príspevku.

1. Dochádza k upresneniu finančných limitov, pri ktorých sa podnikateľ považuje za partnera verejného sektora

Zákon o RPVS označuje za partnera verejného sektora osobu, ktorá od subjektu verejného sektora prijíma jednorazové plnenie v hodnote aspoň 100.000 EUR alebo ktorá v priebehu jedného roka príjme plnenie v úhrnnej hodnote aspoň 250.000 eur, pričom v praxi doteraz nebolo celkom jasné, ako sa tieto limity posudzujú. Novela zákona v tejto súvislosti upresňuje napríklad to, že do hodnoty plnenia sa nezapočítava DPH, alebo to, že u 2 a viac zmlúv s rovnakým subjektom verejného sektora sa hodnoty plnenia nesčítajú.

2. Dochádza k stanoveniu termínu na každoročné overenie konečného užívateľa výhod

Zákon o RPVS okrem iného vyžaduje identifikáciu konečného užívateľa výhod vždy k 31. 12. príslušného kalendárneho roka, doposiaľ však nestanovoval žiadnu lehotu, do kedy je túto identifikáciu potrebné vykonať. Podľa novely bude musieť byť identifikácia konečného užívateľa výhod uskutočnená vždy najneskôr do 28. 2. nasledujúceho kalendárneho roka. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok výmaz z RPVS.

3. Budú sa zapisovať aj ďalšie údaje o konečnom užívateľovi výhod

Novela prináša povinnosť zapisovať do RPVS aj údaje o dokladoch totožnosti konečného užívateľa výhod, pričom tieto informácie budú neverejné. Za určitých okolností bude ďalej možné neuvádzať do RPVS adresu bydliska konečného užívateľa výhod.

4. Dochádza k vypustenie definície „vrcholového manažmentu“

Zákon v pôvodnom znení stanovoval, že ak je partner verejného sektora emitentom cenných papierov obchodovaných na burze, do RPVS sa zapíšu členovia vrcholového manažmentu, pričom členom sa rozumel „štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod.“ Po novom tak bude na uvážení oprávnenej osoby, kto bude do RPVS zapísaný, čo bude praktické najmä u veľkých korporácií, v ktorých pôsobí väčšie množstvo vrcholových manažérov.

5. Zavádza sa nová sankcia v prípade výmazu partnera verejného sektora

Novela počíta s tým, že ak partner verejného sektora pri svojom výmaze nepreukáže, že zapísané údaje o konečnom užívateľovi výhod sú úplné a pravdivé alebo ak Okresný súd v Žiline (ako registrový súd) uloží pokutu za nesplnenie povinnosti partnera podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod, potom môže byť partnerovi udelený zákaz zápisu do RPVS na dobu 3 rokov od jeho výmazu. Ak je zápis v RPVS podmienkou pre účasť vo verejnej súťaži, potom hrozí, že akákoľvek ponuka podnikateľa nebude vyhodnotená ako úspešná.

6. Povinnosť uviesť aktuálne zápisy do súladu s novelou najneskôr do 31. 3. 2019

Pre osoby, ktoré sú v RPVS už zapísané, platí, že aktuálny zápis musí byť uvedený do súladu s novelou najneskôr do 31. 3. 2019, do kedy bude potrebné doplniť do RPVS niektoré novo zapisované údaje.

V prípade záujmu o poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa novely alebo zápisov do RPVS sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť.

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať.


Odoberať novinky e-mailom RSS Feed
Zdieľať