Zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS)

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 10.02.2023


Ilustratívny obrázok k článku Zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS)

Dodávate plnenie odberateľom v rámci verejného sektora na Slovensku?

Sme ADVOKÁTI a špecializujeme sa na verejné obstaravanie.

Poskytneme Vám služby oprávnenej osoby a zapíšeme Vás do Registra partnerov verejného sektora (RPVS).


Kontaktujte nás

Telefón: +420 603 774 473
Email: jakub@vozab.com


Register partnerov verejného sektora (Register partnerov verejného sektora) alebo skrátene RPVS je zákonom stanovený zoznam, do ktorého sa zapisujú dodávatelia, ktorí na Slovensku prijímajú od verejnoprávnych subjektov (Slovenský štát, respektíve napr. ministerstvá, ďalej samosprávne kraje, samosprávne obce a iné subjekty štátnej správy a samosprávy) peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom stanovený limit.

Do registra sa ďalej pri splnení zákonného limitu zapisujú osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, osoby na ktoré je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora, ako aj subdodávatelia takých osôb. Partnerom verejného sektora sú aj zdravotné poisťovne.

Zákonom stanovené finančné limity sú 100 000 EUR pri jednorazovom plnení zo zmluvy alebo 250 000 EUR pri čiastkovom alebo opakujúcom sa plnení zo zmluvy. Tieto limity sa posudzujú bez DPH a sú stanovené pre každú jednotlivú zmluvu. Ďalšie informácie sú dostupné v sekcii Často kladené otázky.

Spravidla sa tak do RPVS zapisujú podnikatelia, ktorí sa chcú podieľať na verejnom obstarávaní ako hlavní dodávatelia alebo subdodávatelia, osoby žiadajúce o dotáciu z verejných zdrojov alebo osoby nakupujúce od subjektov verejného sektora majetok nad zákonom stanovený limit. Popri slovenských subjektoch sa tak uvedená povinnosť dotýka aj mnohých zahraničných osôb, ktoré na Slovensku dodávajú tovar a služby priamo, prostredníctvom dcérskej spoločnosti či organizačnej zložky.

Ďalej je možný dobrovoľný zápis, a to najmä v situácii, keď subjekt verejného sektora zápis do registra partnerov verejného sektora označí za jednu z podmienok spolupráce. S dobrovoľnými zápismi sa stretávame aj vtedy, keď samotný zapisovaný subjekt chce svojím zápisom dosiahnuť lepšiu kredibilitu vo vzťahu k existujúcim alebo potenciálnym partnerom na Slovensku.

So zápisom do RPVS je spojené tiež povinné overenie identifikácie tzv. konečných užívateľov výhod, teda skutočných majiteľov dodávateľa, ktorí spoločnosť priamo alebo nepriamo ovládajú, alebo ktorým z účasti na spoločnosti plynú určité výhody, napr. právo na podiel na zisku a pod.

Koneční užívatelia výhod sa spoločne s dodávateľom zapisujú do registra partnerov verejného sektora s tým, že ich údaje, vrátane popisu vlastníckej a riadiacej štruktúry, sú verejne dostupné v rámci vyhľadávača na stránkach RPVS.

Zápis do RPVS môže podľa zákona zabezpečiť iba určitý okruh oprávnených osôb, medzi ktorých patria aj advokáti. S oprávnenou osobou je nutné uzavrieť Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne takto zmluvne zaistená oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS (teda nielen prvozápis, ale aj následné zmeny či výmaz zapísaných údajov).

Zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS)

Zápis do Registra partnerov verejného sektora vyžaduje okrem iného aj overenie identifikácie konečného užívateľa výhod. Výsledkom tohto procesu je potom identifikácia fyzickej osoby, ktorá partnera verejného sektora ovláda alebo na ňom určitým spôsobom profituje.

Naša advokátska kancelária pre Vás zaistí všetky služby oprávnenej osoby súvisiace so zápisom do Registra partnerov verejného sektora (RPVS), a to bez väčších ťažkostí aj na diaľku.

Zmeny údajov zapísaných do Registra partnerov verejného sektora (RPVS)

V prípade, že následne po zápise do Registra partnerov verejného sektora dôjde kedykoľvek k zmene zapísaných údajov, je osoba zapísaná v tomto registri povinná zabezpečiť aktualizáciu týchto údajov, a to prostredníctvom zmluvne zaistenej oprávnenej osoby.

Zápis zmeny či výmaz údajov zapísaných do RPVS môže podľa zákona zabezpečiť iba určitý okruh oprávnených osôb, medzi ktoré patria aj advokáti.

Naša advokátska kancelária pre Vás zaistí všetky služby oprávnenej osoby súvisiace so zmenou zápisu alebo výmazom zapísaných údajov v Registri partnerov verejného sektora (RPVS), a to bez väčších ťažkostí aj na diaľku.

Pravidelné každoročné overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Po zápise do RPVS je nutné následne vykonávať každoročné overenie správnosti zapísaných údajov, respektíve overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, a to vždy k 31.12. Výsledkom tohto procesu je potom overenie identifikácie fyzickej osoby, ktorá partnera verejného sektora priamo alebo nepriamo ovláda alebo ktoré z účasti na spoločnosti plynú určité výhody, napr. právo na podiel na zisku.

Každoročné overenie identifikácie konečného užívateľa výhod zapísaného zapísaného v Registri partnerov verejného sektora (RPVS) môže podľa zákona zabezpečiť iba určitý okruh oprávnených osôb, medzi ktoré patria aj advokáti.

Naša advokátska kancelária pre Vás zaistí všetky služby oprávnenej osoby súvisiace s každoročným overením identifikácie konečného užívateľa výhod zapísaného v Registri partnerov verejného sektora (RPVS), a to bez väčších ťažkostí aj na diaľku.

Kontaktujte nás

Telefón: +420 603 774 473
Email: jakub@vozab.com

Napíšte nám


Odoberať novinky e-mailom RSS Feed
Zdieľať