Koho a ako ovplyvní zákon č. 315/2016 Z. z., zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv. „protischránkový zákon“)?

Mgr. Tomáš Vavro 12.02.2017


Ilustratívny obrázok k článku Koho a ako ovplyvní zákon č. 315/2016 Z. z., zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv. „protischránkový zákon“)?

Koho a ako ovplyvní zákon č. 315/2016 Z. z., zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv. „protischránkový zákon“)?

Zákonom o registri partnerov verejného sektora sa od 1.2.2017 zriaďuje ďalší verejne dostupný register. Pozrite sa, kto sa do tohto registra musí zapisovať a čo takejto osobe hrozí v prípade opomenutia zákonom stanovených povinností.

Kto je považovaný za partnera verejného sektora?

Partner verejného sektora je osobou, ktorej protischránkový zákon ukladá povinnosť registrovať sa do nového registra partnerov verejného sektora vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Pôjde najmä o fyzické a právnické osoby, väčšinou obchodné spoločnosti, v postavení:

• dodávateľov alebo subdodávateľov podieľajúcich sa na verejnej zákazke s jednorazovým plnením v hodnote nad 100 000 eur alebo zákazke s opakovaným/dlho­trvajúcim plnením v súhrnnej hodnote nad 250 000 eur v 1 kalendárnom ro­ku;

• prijímateľov jednorazových príspevkov alebo dotácií (napr. z európskych štrukturálnych a investičných fondov) v hodnote nad 100 000 eur alebo opakovane poskytovaných príspevkov či dotácií v súhrnnej hodnote nad 250 000 eur v 1 kalendárnom ro­ku;

• nadobúdateľov majetku či práv (nepeňažného plnenia) od štátu, štátneho fondu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku alebo právnickej osoby zriadenej zákonom, štátom, krajom či obcou v hodnote nad 100 000 eur;

• poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (súkromné ambulancie či lekárne), ktorí majú so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ktorí poisťovni jednorazovo alebo opakovane vyúčtujú výkony s vyššie uvedenými finančnými limitmi;

• subdodávatelia vyššie uvedených osôb pri vyúčtovaní tovarov a služieb v hodnote vyššie uvedených finančných limitov;

• nadobúdateľov pohľadávok voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom, štátom, krajom či obcou v hodnote vyššie uvedených finančných limitov.

Aké údaje, v akej lehote a akým spôsobom sa tieto údaje zapisujú do registra partnerov verejného sektora?

Najneskôr v deň uzavretia zmluvy, na základe ktorej partner verejného sektora získa plnenie z verejných zdrojov, musia byť v registri partnerov verejného sektora zapísané:

• identifikačné údaje partnera verejné sektora;

• identifikačné údaje konečného užívateľa výhod, tj. osoby, ktorá na partnerovi verejného sektora profituje alebo ho významným spôsobom ovláda, napríklad spoločník s viac ako 25 % všetkých hlasovacích práv alebo tichý spoločník s právom na podiel na zisku vo výške aspoň 25 %. Ďalšie skupiny konečných užívateľov výhod vymedzuje ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z.;

• identifikačné údaje oprávnenej osoby (viď nižšie).

Návrh na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora môže podať výhradne tzv. oprávnená osoba, ktorou je advokát, daňový poradca, audítor, notár, banka alebo pobočka zahraničnej banky. Uvedené osoby sú spoluzodpovedné za správnosť a úplnosť údajov zapisovaných do registra.

Aké sú riziká spojené s opomenutím alebo porušením registračnej povinnosti podľa zákona o registri partnerov verejného sektora?

Nesplnenie registračnej povinnosti ako aj uvedenie nesprávnych alebo neúplných údajov môžu mať za následok:

• založenie prekážky uzavretia rámcovej alebo koncesnej zmluvy s verejným obstarávateľom,

• výmaz z registra partnerov verejného sektora alebo

• pokutu vo výške od 10 000 až do 1 000 000 eur.

O uložení sankcie výmazu z registra partnerov verejného sektora a uložení pokuty rozhoduje registrujúci orgán, tj. Okresný súd v Žiline, a to na základe vlastného zistenia alebo na základe kvalifikovaného podnetu inej osoby, napríklad konkurenta vo verejnom obstarávaní.

Rozhodnutie o výmaze z registra partnerov verejného sektora alebo uložení pokuty sa podľa zákona považuje za rozhodnutie o diskvalifikácii, ktorého dôsledkom je zákaz ďalšieho výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu, dozornej rady, vedúceho organizačnej zložky alebo prokuristu u partnera – fyzickej osoby alebo štatutárov partnera – právnickej osoby, a to až na dobu 3 rokov.

Štát, vyšší územný celok, obec či iný subjekt, ktorý s partnerom verejného sektora uzatvára zmluvu, má v takomto prípade navyše právo od tejto zmluvy odstúpiť, dôsledkom čoho môže byť napríklad vrátenie poskytnutých prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov.

Prečo je vhodná konzultácia zámeru partnera verejného sektora s advokátom?

Ako už bolo uvedené vyššie, partner verejného sektora nemôže docieliť zápis povinne zapisovaných údajov inak, než prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou je tiež advokát.

Advokát má voči svojmu klientovi okrem štandardných povinností stanovených zákonom o advokácii (predovšetkým mlčanlivosť) taktiež povinnosť zabezpečiť zistenie úplných a správnych údajov, ktoré sa zapisujú do registra partnerov verejného sektora.

Klient sa preto môže spoľahnúť na maximálnu diskrétnosť a profesionálny prístup pri koordinácii postupu vypracovania potrebnej dokumentácie.

Advokátska kancelária Vozáb & Co. poskytuje svojim klientom komplexný právny servis spojený s prípravou zmluvy s verejnoprávnym subjektom, s identifikáciou konečného užívateľa výhod ako i zápisom údajov a ich aktualizáciou v registri partnerov verejného sektora.

Napíšte nám


Odoberať novinky e-mailom RSS Feed
Zdieľať