Informácie pre spotrebiteľov (ADR)

Advokát je v zmysle zákona č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, povinný informovať spotrebiteľa o poskytovaných službách a ich cene tak, aby sa spotrebiteľ na ich základe mohol rozhodnúť, či chce službu za daných podmienok kúpiť, alebo nie. Okrem údaja o cene je advokát povinný oznámiť spotrebiteľovi informácie o platobných podmienkach, o práve na odstúpenie či ukončenie záväzku, ak existuje, a podmienkach, za ktorých môže byť toto právo uplatnené. Advokát je ďalej povinný vydať spotrebiteľovi na jeho žiadosť doklad o poskytnutí služby, potvrdenie o spotrebiteľom uplatnenej reklamácii a spôsobe jej vybavenia. Predpokladá sa, že orgánom príslušným na mimosúdne riešenie sporov medzi advokátom a spotrebiteľom bude Slovenská advokátska komora.


Zdieľať