Newsletter

Povinné doručovanie úradných dokumentov do elektronických (dátových) schránok slovenských právnických osôb od 1.1.2017


Povinné doručovanie úradných dokumentov do elektronických (dátových) schránok slovenských právnických osôb od 1.1.2017

Prehľad dôležitých informácií týkajúcich sa používania elektronických schránok slovenských právnických osôb po 1.1.2017.

Čo je to elektronická (dátová) schránka a ako funguje?

Elektronická schránka je plnohodnotnou náhradou poštovej schránky, z ktorej a do ktorej môžu byť doručované úradné dokumenty a podania v elektronickej podobe, napríklad výzvy všeobecných súdov či Sociálnej poisťovne. Podanie doručené prostredníctvom elektronickej schránky má rovnaké právne účinky ako podanie doručované poštou. Pokiaľ ide o používanie, elektronická schránka funguje podobne ako rôzni emailoví klienti – používateľské webové rozhranie obsahuje priečinok s doručenou a odoslanou poštou, umožňuje nastavenie notifikácií o novej pošte a pod. Podľa prechodných ustanovení zákona o e-Governmente budú orgány verejnej správy do týchto schránok doručovať podania adresované právnickým osobám (napr. s.r.o. alebo a.s.), ktoré sa do svojich schránok prvýkrát prihlásia v období od 1.8.2016 do 31.12.2016. Po 1.1.2017 sa do elektronických schránok právnických bude doručovať bez ohľadu na to, či sa do svojich schránok v uvedenom období prihlásili alebo nie.

Kedy sa správa odoslaná prostredníctvom elektronickej schránky považuje za doručenú?

Elektronické podania sa môžu doručovať do schránky v režime obyčajného doručovania alebo doručovania do vlastných rúk. Ak sa podanie nedoručuje do vlastných rúk, elektronická správa sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po jej uložení do elektronickej schránky (bez ohľadu na deň prihlásenia do schránky). V prípade doručovania do vlastných rúk sa správa považuje za doručenú ak:  adresát potvrdí elektronickú doručenku, a to v deň a v čase, ktorý je v nej uvedený, alebo  márnym uplynutím úložnej lehoty 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia správy do schránky (tzv. fikcia doručenia) podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvedel. Ak sa správa doručuje bez fikcie doručenia, v prípade nepotvrdenia doručenky a po uplynutí 15– dňovej úložnej lehoty sa správa považuje za nedoručenú.

Kto má prístup do elektronickej (dátovej) schránky s.r.o., a.s. alebo inej právnickej osoby?

Vo všeobecnosti platí, že do elektronickej schránky právnickej osoby pristupuje fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v jej mene. V prípade s.r.o. je touto osobou konateľ (nie však prokurista), pri a.s. je ňou obvykle člen predstavenstva. Fyzická osoba, ktorá koná v mene právnickej osoby, pristupuje do elektronickej schránky za pomoci vlastnej elektronickej identifikačnej karty – pre spoločnosť sa tak žiadna zvláštna karta nevydáva.

Ako získať prístup do elektronickej (dátovej) schránky s.r.o., a.s. alebo inej právnickej osoby?

Na rozdiel od elektronických (dátových) schránok používaných v Českej republike, do ktorých prístup do z akéhokoľvek miesta na svete vyžaduje len zadanie prihlasovacieho mena a hesla (to sa z bezpečnostných dôvodov musí v pravidelných intervaloch meniť), prístup do slovenskej elektronickej schránky nie je možný bez:

Pokiaľ je konateľ s.r.o. napríklad v zahraničí bez svojho počítača, na ktorom má nainštalovaný softvér eID klient, prípadne si doma zabudne čítačku kariet alebo občiansky preukaz, do elektronickej schránky spoločnosti sa neprihlási. Členom štatutárnych orgánov sa preto odporúča zriadenie prístupu do elektronickej schránky pre ďalšiu osobu, ktorá však musí disponovať novým občianskym preukazom s elektronickým či­pom.

Ako získať prístup do elektronickej schránky spoločnosti so zahraničným konateľom (členom štatutárneho orgánu)? Čo robiť, ak konateľ nemá elektronickú identifikačnú kar­tu?

V prípade, že spoločnosť má napríklad konateľa, ktorý je zo zahraničia alebo ktorý nemá nový občiansky preukaz s čipom, je riešením prístupu do elektronickej schránky splnomocnenie ďalšej osoby. Toto je možné na základe tlačiva s názvom: Žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby – podnikateľa (FO – podnikateľa) a právnickej osoby (PO) Pripomíname, že postup splnomocnenia a aktivácie elektronickej schránky právnickej osoby je bližšie popísaný na stránkach slovensko.sk


Zdieľať