Newsletter

Nové povinnosti pri vlastnej tlači alebo objednávke letákov, vizitiek a iných neobalových výrobkov z papiera


Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. negatívnym spôsobom ovplyvní pomerne veľkú skupinu slovenských podnikateľov. Dotýka sa tiež tých, ktorí si sami vytlačia alebo u svojho dodávateľa objednajú vybrané neobalové výrobky z papiera.

Čo je neobalový výrobok a kto je výrobcom neobalových výrobkov?

Na úvod je potrebné vymedziť, čo je považované za neobalový výrobok. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. sa za neobalový výrobok považuje taký výrobok, ktorý:

• nie je obalom alebo nie je určený na balenie,

• odpad z tohto výrobku bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu a

• je zaradený do skupiny výrobkov špecifikovaných v prílohe k zákonu (napr. výrobok z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylénteref­talát , papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov).

Výrobcom neobalového materiálu je potom ten podnikateľ, ktorý neobalový výrobok uvádza na trh – z etapy výroby alebo dovozu zo zahraničia ho uvedie do etapy distribúcie či použitia.

Aké sú povinnosti výrobcu neobalových výrobkov?

Výrobca neobalových výrobkov je zo zákona povinný predovšetkým:

• zabezpečiť zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov z neobalových výrobkov u iného podnikateľa s príslušným povolením (povinnosť uzavrieť s takouto osobou zmluvu),

• informovať konečných používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov,

• zabezpečiť nakladanie s odpadom z neobalových výrobkov v rozsahu a spôsobom uvedenom v § 73 až 75 zákona o odpadoch,

• registrovať sa v Registri výrobcov neobalových výrobcov,

• vypočítať svoj zberový a trhový podiel,

• zabezpečiť oddelenie zložky odpadov z neobalových výrobkov od zložky komunálneho odpadu a jej následné odobratie.

Pri porušení vyššie vymenovaných povinností podnikateľovi hrozí pokuta vo výške minimálne 1 200 a maximálne 120 000 eur.

Prenesenie zodpovednosti výrobcu neobalových výrobkov na distribútora neobalových výrobkov

Povinnosti výrobcu neobalových výrobkov automaticky prechádzajú na ich distribútora (objednávateľa), pokiaľ sa samotný výrobca nezaregistroval do Registra výrobcov neobalových materiálov.

K preneseniu zodpovednosti preto stačí uskutočniť objednávku letákov u takého dodávateľa, ktorý si nesplnil povinnosti výrobcu neobalových výrobkov – obvykle z dôvodu, že o takýchto povinnostiach ani len nevedel.

Možnosti prevencie proti škode

Jedným zo spôsobov prevencie je úprava zmlúv s dodávateľmi letákov a iných výrobkov z papiera, ktorá síce nevylúči zákonné prenesenie zodpovednosti výrobcu neobalových výrobkov, zlepší však postavenie objednávateľa pri následnom uplatnení práva na náhradu škody.

Advokátska kancelária Vozáb & Co. je pripravená poskytnúť svojim klientom potrebnú pomoc pri revízii a úprave zmlúv s dodávateľmi papierových výrobkov, prípadne i s registráciou do Registra výrobcov neobalových výrobkov a plnením s tým súvisiacich povinností.


Zdieľať