Newsletter

Kedy aktualizovať údaje v zozname hospodárskych subjektov (predtým v zozname podnikateľov) vedenom Úradom pre verejné obstarávanie?


Rozdiel medzi zoznamom podnikateľov a zoznamom hospodárskych subjektov

S účinnosťou zákona č. 343/2015 Z. z., nového zákona o verejnom obstarávaní, došlo k niekoľkým zmenám taktiež v oblasti evidencie podnikateľov uchádzajúcich sa o verejné zákazky. Zoznam podnikateľov od 18.4.2016 nahradil zoznam hospodárskych subjektov, v ktorom sú podnikatelia povinní evidovať nasledujúce údaje:

  1. obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,
  2. adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,
  3. predmet činnosti,
  4. právnu formu hospodárskeho subjektu,
  5. identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
  6. meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je prokuristom, meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu,
  7. kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
  8. ak má hospodársky subjekt záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, súhlas s registráciou na elektronickom trhovisku a súhlas s obchodnými podmienkami elektronického trhoviska,
  9. dátum a zaručený elektronický podpis alebo vlastnoručný podpis osoby, oprávnenej konať v mene hospodárskeho subjektu.

Čo sa stane s existujúcimi zápismi do zoznamu podnikateľov?

V súvislosti s doterajším zoznamom podnikateľov platí, že zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je automaticky považovaný za zápis do nového zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. To znamená, že pokiaľ bol podnikateľ zapísaný do starého zoznamu podnikateľov do 17.4.2016, novo vyžadované údaje alebo ich zmenu nie je potrebné oznamovať.

Aké sú možnosti podnikateľov uchádzajúcich sa o verejné zákazky?

Vzhľadom na vyššie uvedené majú podnikatelia možnosť ponechať existujúce zápisy bez zmeny až do vypršania doby ich platnosti alebo podstúpiť proces aktualizácie v zmysle nového zákona o verejnom obstarávaní.

Pripomíname, že kancelária Vozáb & Co. poskytuje podnikateľom komplexný právny servis spojený s aktualizáciou údajov v zozname hospodárskych subjektov.


Zdieľať