Špecializácie

 • všeobecné poradenstvo v oblasti obchodného práva a obchodných záväzkov
 • príprava a konzultácie obchodných zmlúv, najmä z oblasti realitného trhu a dodávok stavebných prác, výrobkov a služieb
 • príprava obchodných podmienok a inej zmluvnej dokumentácie, najmä pre internetové obchody a iné typy predaja na diaľku
 • zmeny záväzkov, postúpenia pohľadávok a zaistenia záväzkov
 • regulácia podnikania a plnenie súvisiacich právnych povinnosti, vyplývajúcich najmä z práva na ochranu spotrebiteľa a regulácie reklamy

Referencie

 • zakladanie všetkých typov obchodných spoločností, príprava a konzultácie zakladateľských právnych úkonov, zabezpečovanie živnostenských a iných podnikateľských oprávnení, zápisy do obchodného registra a iných verejných registrov
 • corporate governance (návrhy štruktúr orgánov obchodných spoločností, valné zhromaždenia a rozhodnutia spoločníkov, zmluvy o výkone funkcie členov orgánov a iné záväzky medzi obchodnými spoločnosťami a členmi orgánov)
 • zmeny členov orgánov obchodných spoločností, zmeny sídla, zvyšovanie a znižovanie kapitálu obchodných spoločností
 • koncernové vzťahy medzi ovládanými a ovládajúcimi osobami, správy o vzťahoch medzi prepojenými osobami, ovládacie zmluvy
 • prevody a likvidácia obchodných spoločností

Referencie

 • poradenstvo a realizácia premien obchodných spoločností (fúzie, prevody imania na spoločníka, rozdelenia obchodných spoločností, zmeny právnej formy) vrátane koordinácie daňových a účtovných aspektov premeny
 • transfery majetkových celkov, prevody podnikov a častí podnikov a otázky s tým súvisiace
 • vklady do základného imania obchodných spoločností, vklady mimo základné imanie

Referencie

 • zastupovanie v konaní pred Protimonopolným úradom
 • vymáhanie nárokov vyplývajúcich z porušenia súťažných pravidiel, najmä z narušenia súťaže nedovoleným súťažným konaním, nekalou konkurenciou a nedovolenou reklamou
 • spory o doménové mená vrátane zaistenia doménových mien proti prevodu
 • predbežné opatrenia na zdržanie sa nekalej súťaže

Referencie

 • poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, vedenie agendy zoznamu kvalifikovaných dodávateľov (ZKD)
 • organizácia procesu obstarávania
 • revízia zadávacej dokumentácie vrátane návrhov zmlúv a príprava podkladov pre podanie ponuky
 • obrana proti nezákonným praktikám vrátane zastupovania v konaní pred Úradom pre verejné obstarávanie

Referencie

 • stratégia tvorby a ochrany duševného vlastníctva pri zohľadnení bežných interných firemných procesov
 • ochranné známky, priemyselné vzory, úžitkové vzory, patenty, dodatkové ochranné osvedčenia a súvisiace konania pred Úradom priemyselného vlastníctva vrátane sporných a výmazových konaní
 • autorské práva, know-how a ich zmluvné zaistenie
 • regulácia reklamy a ochrana osobných údajov
 • ochrana duševného vlastníctva v zmluvách o dielo a iných zmluvných typoch
 • transfery duševného vlastníctva a licenčné zmluvy
 • súdne spory a vymáhanie nárokov vo veciach duševného vlastníctva

Referencie

 • regulácia podnikania v zdravotníctve, regulácia liečivých prípravkov, regulácia zdravotníckych pomôcok a dodávok zdravotníckej techniky
 • zastupovanie v konaní pred Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a Ministerstvom zdravotníctva
 • transfery duševného vlastníctva v oblasti zdravotníctva a licenčné zmluvy
 • klinické hodnotenie liečiv, distribúcia, propagácia a uvádzanie na trh liečivých prípravkov

Referencie

 • prevody či iné dispozície s nehnuteľnosťami, nájomné zmluvy, vecné bremená, predkupné práva, záložné práva, zaisťovacie prevody nehnuteľností
 • vyhlásenie vlastníka budovy (nehnuteľnej veci) o vymedzení bytových jednotiek, hromadné prevody bytových jednotiek členom bytových družstiev
 • vysporiadanie spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zánik a výmaz práv zapísaných v katastri nehnuteľností
 • zastupovanie v konaní pred katastrálnymi úradmi a stavebnými úradmi v rámci stavebného konania
 • komplexný právny servis pre spoločenstvá vlastníkov bytov a bytové družstvá vrátane ich založenia, prípravy stanov a ich zmien, zmeny sídla členov orgánov týchto právnických osôb, príprava pravidiel pre hospodárenie a užívanie nehnuteľností spravovaných SVB a BD

Referencie

 • všeobecné poradenstvo v oblasti pracovného práva
 • príprava a konzultácie pracovnoprávnych dokumentov, najmä pracovných zmlúv a manažérskych zmlúv, dohôd mimo pracovný pomer a interných smerníc
 • poradenstvo pri ukončení pracovného pomeru a príprava potrebných dokumentov
 • regulácia zamestnania a plnenie povinností voči štátnym orgánom na úseku zamestnanosti vrátane zamestnávania cudzincov (pracovné povolenie, povolenie na pobyt a pod.)
 • právne služby pre agentúry práce a sprostredkovateľov zamestnania

Referencie

 • identifikácia nárokov a stanovenie možného postupu ich vymáhania
 • zastupovanie pred súdmi a rozhodcovskými súdmi vo veciach týkajúcich sa zmlúv, nehnuteľností, duševného vlastníctva, nekalej súťaže a pracovnoprávnych nárokov
 • zastupovanie pred úradmi, najmä vo veciach správnych deliktov na úseku regulácie reklamy, ochrany spotrebiteľa, ochrany osobných údajov a inej regulácie podnikania

Referencie

 • Komplexné služby vedenia účtovníctva a daňovej evidencie
 • Otvorenie účtovníctva pri zahájení ekonomickej činnosti
 • Uzatvorenie účtovníctva a zostavovanie riadnych, mimoriadnych a konsolidovaných účtovných závierok
 • Due Deligence v oblasti financií a účtovníctva, interný finančný audit
 • Konzultácie v oblasti vedenia účtovníctva a daňovej evidencie

Cenník

Cenník služieb v oblasti Dane & Účtovníctvo nájdete tu:

Dane & Účtovníctvo | Cenník služieb

 • Komplexné služby v oblasti daní a daňového poradenstva
 • Registrácia k daniam
 • Zostavovanie priznaní k dani z príjmov
 • Kompletná agenda DPH, priznania k dani z pridanej hodnoty, kontrolné výkazy
 • Due Deligence v oblasti daní
 • Konzultácie v oblasti daní, daňové plánovanie, Tax Compliance

Cenník

Cenník služieb v oblasti Dane & Účtovníctvo nájdete tu:

Dane & Účtovníctvo | Cenník služieb

 • Komplexné služby v oblasti evidencie a spracovania miezd
 • Registrácia zamestnancov, zmeny registrovaných údajov a ohlasovanie zamestnancov
 • Ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnanca
 • Due Deligence v oblasti evidencie miezd a mzdových nárokov
 • Konzultácie v oblasti evidencie miezd a mzdových nárokov, mzdové plánovanie

Cenník

Cenník služieb v oblasti Dane & Účtovníctvo nájdete tu:

Dane & Účtovníctvo | Cenník služieb

 • Komplexné služby v oblasti auditu účtovnej závierky
 • Audítorské služby, overenie účtovných závierok audítorom
 • Zastupovanie v daňovom konaní pred orgánmi finančnej správy
 • Zastupovanie v styku so Sociálnou poisťovňou
 • Zastupovanie v styku so zdravotnými poisťovňami
 • Zastupovanie v správnom súdnictve vo veciach preskúmania rozhodnutí orgánov finančnej správy a Sociálnej poisťovne
 • Komplexné služby v oblasti financií a ekonomiky
 • Konzultácie v oblasti financií a ekonomických činností

Prebieha údržba. Informácie budú čoskoro pridané.

Referencie

Prebieha údržba. Informácie budú čoskoro pridané.

Referencie

Prebieha údržba. Informácie budú čoskoro pridané.

Referencie

Prebieha údržba. Informácie budú čoskoro pridané.

Referencie

Prebieha údržba. Informácie budú čoskoro pridané.

Referencie

Jednou z povinností podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo tiež GDPR) je povinnosť niektorých prevádzkovateľov a sprostredkovateľov určiť tzv. zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov nazývanú taktiež Data Protection Officer (DPO).

K hlavným činnostiam zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov patrí:

 • Odborné zapojenie do všetkých záležitostí súvisiacich s ochranou osobných údajov
 • Poskytovanie informácií a poradenstva
 • Monitorovanie súladu s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov
 • Komunikácia a spolupráce s Úradom pre ochranu osobných údajov
 • Plnenie ďalších povinností vyplývajúcich z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov

Naša advokátska kancelária poskytuje služby zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov podľa GDPR ako kvalifikovaný externý dodávateľ.

Cenník

Naša advokátska kancelária poskytuje služby zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov podľa GDPR za nižšie uvedené ceny:

Paušálna mesačná odmena 300 EUR
Hodinová odmena 70 EUR

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Hodinová odmena sa pripočítava k paušálnej mesačnej odmene.

Ponúkané ceny obsahujú vždy všetky náklady na zaistenie všetkých formalít a súvislostí potrebných k riadnemu dokončeniu jednotlivých úloh zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov.

Všetky služby zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov je možné poskytnúť priamo u klienta a bez väčších problémov taktiež na diaľku.

Klientom, ktorí spracúvajú osobné údaje, ponúkame komplexný audit v oblasti ochrany osobných údajov, ktorý využijú nielen tí, ktorí so spracúvaním osobných údajov ešte len začínajú, ale aj tí, ktorí sa v súčasnosti pripravujú na nadobudnutie účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo tiež GDPR).

Audit ochrany osobných údajov zahŕňa najmä:

 • Vyhodnotenie všetkých procesov, pri ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov
 • Porovnanie súladu nastavení procesov a používanej dokumentácie s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov
 • Definícia cieľového stavu
 • Návrh a implementácia riešení

Cenník

Naša advokátska kancelária ponúka audit ochrany osobných údajov za nižšie uvedené ceny:

Hodinová odmena 70 EUR

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Ponúkané ceny obsahujú vždy všetky náklady na zaistenie všetkých formalít a súvislostí potrebných k riadnemu dokončeniu auditu ochrany osobných údajov.

Klientom, ktorí spracúvajú osobné údaje, či už v postavení zamestnávateľa, predajcu tovaru a služieb alebo prevádzkovateľa kamerového systému, ponúkame vypracovanie a/alebo aktualizáciu dokumentácie k ochrane osobných údajov za účelom implementácie na webové stránky, do obchodných podmienok či monitorovaných priestorov.

Cenník

Naša advokátska kancelária ponúka vypracovanie a/alebo aktualizáciu dokumentácie k ochrane osobných údajov za nižšie uvedené ceny:

Hodinová odmena 70 EUR

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Ponúkané ceny obsahujú vždy všetky náklady na zaistenie všetkých formalít a súvislostí potrebných k riadnemu dokončeniu dokumentácie k ochrane osobných údajov.

Osoby, ktoré na Slovensku priamo či nepriamo získavajú prostriedky z verejných zdrojov v zákonom stanovených limitoch, či už v pozícii dodávateľov a subdodávateľov v rámci verejného obstarávania alebo projektov dotovaných zo štrukturálnych a iných fondov, v pozícii nadobúdateľov majetku vo vlastníctve štátu alebo v pozícii prevádzkovateľov niektorých zdravotníckych zariadení, majú povinnosť zaistiť svoj zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS). Vedľa slovenských subjektov sa tak uvedená povinnosť dotýka taktiež mnohých zahraničných osôb, ktoré na Slovensku dodávajú tovar a služby – priamo, prostredníctvom dcérskej spoločnosti či organizačnej zložky. Zápis do Registra partnerov verejného sektora je možný aj na základe dobrovoľnej žiadosti osoby, predovšetkým v prípadoch, kedy takýto zápis vyžaduje jej zmluvný partner.

Zápis do Registra partnerov verejného sektora môže podľa zákona zaistiť iba určitý okruh oprávnených osôb, medzi ktoré patria aj advokáti. Naša advokátska kancelária poskytuje všetky služby súvisiace so slovenským Registrom partnerov verejného sektora (RPVS).

Ceník

Naša advokátska kancelária ponúka služby tzv. oprávnenej osoby, ktorá dokáže zaistiť zápis klienta do Registra partnerov verejného sektora za nižšie uvedené ceny:

Paušálna odmena za zápis 500 EUR

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Ponúkané ceny obsahujú vždy všetky náklady na zaistenie všetkých formalít a súvislostí potrebných k riadnemu vykonaniu zápisu do RPVS, s výnimkou nákladov na získanie výpisov zo zahraničných obchodných registrov a evidencií.

Všetky služby oprávnenej osoby súvisiace so slovenským Registrom partnerov verejného sektora (RPVS) poskytujeme bez väčších problémov taktiež na diaľku.

V prípadoch, kedy dôjde k zmene údajov zapísaných v Registri partnerov verejného sektora (RPVS), je osoba zapísaná v tomto registri povinná zaistiť aktualizáciu týchto údajov.

Zápis zmeny či výmaz údajov zapísaných do RPVS môže podľa zákona zaistiť iba určitý okruh oprávnených osôb, medzi ktoré patria aj advokáti. Naša advokátska kancelária poskytuje všetky služby súvisiace so slovenským Registrom partnerov verejného sektora (RPVS).

Ceník

Naša advokátska kancelária ponúka služby tzv. oprávnenej osoby, ktorá dokáže zaistiť zápis zmeny údajov alebo výmaz klienta z Registra partnerov verejného sektora za nižšie uvedené ceny:

Hodinová odmena 75 EUR

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Ponúkané ceny obsahujú vždy všetky náklady na zaistenie všetkých formalít a súvislostí potrebných k riadnemu vykonaniu zápisu zmeny či výmazu z RPVS, s výnimkou nákladov na získanie výpisov zo zahraničných obchodných registrov a evidencií.

Všetky služby oprávnenej osoby súvisiace so slovenským Registrom partnerov verejného sektora (RPVS) poskytujeme bez väčších problémov taktiež na diaľku.

Zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) a následné každoročné overenie správnosti zapísaných údajov vždy k 31.12. vyžaduje okrem iného aj overenie identifikácie konečného užívateľa výhod. Výsledkom tohto procesu je potom identifikácia fyzickej osoby, ktorá partnera verejného sektora ovláda alebo na ňom určitým spôsobom profituje.

Túto službu ponúkame ako súčasť prvozápisu klienta do RPVS a následne ako samostatnú službu v rámci trvalej spolupráce s klientom.

Ceník

Naša advokátska kancelária ponúka služby tzv. oprávnenej osoby, ktorá dokáže zaistiť zápis zmeny údajov alebo výmaz klienta z Registra partnerov verejného sektora za nižšie uvedené ceny:

Overenie identifikácie v rámci prvozápisu do RPVS zadarmo
Každoročné overenie identifikácie – hodinová odmena 75 EUR

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Ponúkané ceny obsahujú vždy všetky náklady na zaistenie všetkých formalít a súvislostí potrebných k riadnemu overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod, s výnimkou nákladov na získanie výpisov zo zahraničných obchodných registrov a evidencií.

Všetky služby oprávnenej osoby súvisiace so slovenským Registrom partnerov verejného sektora (RPVS) poskytujeme bez väčších problémov taktiež na diaľku.

Obsah týchto stránok nie je obchodným oznámením ani ponukou právnych služieb, ktorej prijatie by mohlo založiť zmluvný vzťah s našou kanceláriou. V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb vrátane informácie o cene našich služieb a platobných podmienkach sa prosím obráťte na niektorý z kontaktov našej advokátskej kancelárie, ktoré môžete nájsť tu.


Zdieľať