Přihláška užitného vzoru

Ilustrativní obrázek ke článku Přihláška užitného vzoru

Potřebujete ochránit nové technické řešení a váháte, zda přihlásit užitný vzor nebo patent?

Jsme ADVOKÁTI se zaměřením na DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ a pomáháme chránit myšlenky, které mění svět.

Co je to užitný vzor. Jde o technické řešení, které přesahuje rámec pouhé odbornosti, nicméně nemusí dosahovat kvality převratného vynálezu. Postačí, pokud je technické řešení v rámci užitného vzoru nové a průmyslově využitelné, tedy je možné ho komerčně využít. Podmínky ochrany užitného vzoru se od ochrany patentem liší jen požadavkem na úroveň řešení. Zásadním rozdílem oproti patentům na vynálezy ovšem je, že užitným vzorem nelze chránit výrobní postupy, ale jen samotné technické řešení.

Řízení o přihlášce užitného vzoru je založeno na registračním principu, kdy Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá jen splnění formálních podmínek pro zapis užitného vzoru do rejstříku a nezabývá se do hloubky novostí ani tvůrčí úrovní technického řešení. Řízení o zápisu užitného vzoru je tak zpravidla skončeno za tři až čtyři měsíce po podání přihlášky.

V rámci přihlášky užitného vzoru je třeba věnovat velkou pozornost přípravě tzv. podloh přihlášky užitného vzoru, neboť podlohy přihlášky mají pevně stanovená formální pravidla pro všechny části podloh, kterými jsou: popis oblasti a stavu techniky, podstata technického řešení, objasnění výkresů, příklad uskutečnění technického řešení, průmyslová využitelnost, nároky na ochranu, seznam vztahových značek a samotné výkresy.

Podlohy přihlášky užitného vzoru vychází z podloh přihlášky vynálezu, jen jsou o něco méně rozsáhlé. Formální pravidla jsou nicméně analogická a pro laika v této právní a administrativní oblasti může znamenat příprava podloh větší či menší potíže, a může dojít až k neřešitelným situacím, kdy přihlašovatel nedokáže sám vyhovět připomínkám Úřadu průmyslového vlastnictví.

V takovém případě je třeba se obrnit trpělivostí a případně vyhledat pomoc odborníka, aby nedošlo čistě z procesních důvodů ke ztrátě nároku na ochranu.

Detaily potom upravuje INSTRUKCE PŘEDSEDY ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ č.j: 2020/D2008597­9/10/ÚPV ze dne 8. září 2020, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, přihlášky užitného vzoru a překladu evropské patentové přihlášky a evropského patentu s účinky pro Českou republiku.

Jak požádat o o zápis užitného vzoru

O zápis užitného vzoru žádáte na základě přihlášky užitného vzoru, která se podává na předepsaném formuláři u Úřadu průmyslového vlastnictví (dále Úřad). Přihlášku lze podat elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky, nebo písemně poštou nebo je možné ji podat osobně na podatelně Úřadu. Přihláška musí obsahovat formulář žádosti o zápis užitného vzoru v jednom vyhotovení a dále také popis technického řešení, potom nejméně jeden nárok na ochranu a případně je třeba přiložit výkresy.

Podlohy musí umožňovat kvalitní elektronickou a přímou reprodukci na neomezený počet kopií, a to zejména pomocí skenování, což platí hlavně pro podlohy v tištěné podobě předkládané Úřadu osobně, kde je třeba hlídat kvalitu zpracování. Podlohy se podávají v jednom vyhotovení hlavním a dvou vedlejších. Jedno z vyhotovení musí být podepsáno přihlašovatelem nebo jeho zástupcem. Podlohy v papírové formě musí mít alespoň jedno vyhotovení provedené na bílém, pevném, matném a odolném papíru formátu A4. Výkresy lze též předložit na průsvitném papíru. Obrázek nebo text na každém listu se uvádí na výšku právě na jedné straně listu, kromě obrázků na dvou nebo více listech představujících jediný úplný obrázek a kromě případných tabulek. Při elektronickém podání se podlohy podávají ve formátu „docx“ MS WORD.

V přihlášce musí být uvedeno, kdo je původcem předmětu přihlášky užitného vzoru.

Jedna přihláška užitného vzoru smí obsahovat jen jedno technické řešení nebo skupinu řešení, která jsou vzájemně spojena tak, že uskutečňují jedinou technickou myšlenku.

Technické řešení musí být v přihlášce vysvětleno v takovém rozsahu a tak jasně, aby jej mohl potenciálně odborník uskutečnit.

Právo přednosti

Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli tzv. právo přednosti, neboli právo priority ve vztahu k ochraně daného technického řešení. Okamžik podání přihlášky užitného vzoru tak určuje pořadí práv, které je rozhodující pro zápis a tedy pro přiznání ochrany užitného vzoru.

Řízení o přihlášce užitného vzoru

Úřad podrobí přihlášku průzkumu zápisné způsobilosti, zda neobsahuje předmět, který není technickým řešením ve smyslu zákona nebo zda není vyloučen z ochrany užitným vzorem, dále zda zjevně nesplňuje podmínky průmyslové využitelnosti nebo zda přihláška nemá nedostatky bránící zápisu. Nicméně úřad neprovádí průzkum věcné způsobilosti předmětu přihlášky, pokud jde o přiznání k ochraně.

Účastníkem řízení o přihlášce užitného vzoru je pouze přihlašovatel, který může být zastoupen jím stanoveným zástupcem. Pokud původce užitného vzoru není současně přihlašovatelem, tak potom není účastníkem řízení.

Výši správních poplatků za úkony prováděné Úřadem stanoví Sazebník správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatky se platí při podání a poplatek za každý požadovaný úkon musí být uhrazen samostatně.

Zápis užitného vzoru a rozsah ochrany

Pokud je přihláška jako celek v pořádku, respektive pokud jsou odstraněny nesrovnalosti vytýkané úřadem v rámci průzkumu, tak Úřad zapíše užitný vzor do Rejstříku užitných vzorů. Rejstřík užitných vzorů je veřejně dostupný. Po zápisu užitného vzoru do rejstříku Úřad přihlášku užitného vzoru zveřejní. Od tohoto okamžiku je potom dané technické řešení součástí aktuálního stavu techniky a je třeba k němu přihlížet, pokud jde o posuzování novosti dalších přihlášek užitných vzorů nebo patentů.

Podstatné potom je, že účinky užitného vzoru (přiznání ochrany a nabytí práv ze zápisu) nastávají jeho zápisem do rejstříku Úřadu. Tímto okamžikem nabývá majitel práva vyplývající ze zápisu, zejména potom výlučné právo bránit jiným osobám, aby stejné technické řešení volně užívaly, dále je např. možné udělit jiné osobě licenci k užívání zapsaného užitného vzoru apod.

Rozsah ochrany technického řešení vyplývající ze zapsaného užitného vzoru je vymezen nároky na ochranu, a to ne tak, jak byly uvedeny v přihlášce, ale tak, jak byly nakonec zapsány do rejstříku užitných vzorů po případných úpravách podlah iniciovaných ze strany Úřadu v rámci přezkumu přihlášky. Zápis užitného vzoru platí 4 roky od podání přihlášky. Dobu platnosti zápisu užitného vzoru je možné na žádost majitele užitného vzoru dvakrát prodloužit vždy o 3 roky, a to až na celkovou dobu ochrany 10 let od data podání přihlášky užitného vzoru. Prodloužení platnosti je podmíněno zaplacením příslušného poplatku.

Klíčová slova: přihláška užitného vzoru přihláška patentu přihláška užitný vzor přihláška patent užitný vzor vs patent užitný vzor cena patent cena užitný vzor anglicky patent anglicky cena za užitný vzor cena za patent kolik stojí užitný vzor kolik stojí patent zápis užitného vzoru zápis patentu malý patent zlepšovací návrh úprava podloh přihlášky evropská patentová přihláška rozsah ochrany užitného vzoru právo přednosti

Napište nám

    Přejít nahoru