Odměna člena představenstva bytového družstva 2012

Ilustrativní obrázek ke článku Odměna člena představenstva bytového družstva 2012

V souvislosti se změnami v nemocenském a důchodovém pojištění byly provedeny i úpravy v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V důsledku provedených změn dochází ke sjednocení okruhu nemocensky a důchodově pojištěných osob. V zákoně o nemocenském pojištění byl okruh pojištěných osob doplněn o osoby, které byly dosud účastny jen důchodového pojištění. Okruh nemocensky pojištěných osob byl rozšířen o společníky a jednatele společností s ručením omezeným a komanditisty komanditních společností, kteří byli dosud zastanovených podmínek účastni jen důchodového pojištění. Nově jsou nemocensky i důchodově pojištěni členové družstva, pokud mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci a jsou za ni odměňováni. Okruh osob účastných nemocenského a důchodového pojištění byl rozšířen o členy kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, považuje-li se jejich příjem za činnost v těchto orgánech za příjem ze závislé činnosti podle zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. Nově jsou při splnění zákonem stanovených podmínek účastni nemocenského a důchodového pojištění zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce.

Z pohledu daně z příjmů je odměna člena představenstva posuzována jako příjem ze „zaměstnání“ ( § 6 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů) a bude podléhat vždy zdanění (i pro rok 2012 platí sazba 15% a bude se jednat odvod zálohové daně ze mzdy, nikoliv srážkové a to dle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů).

Z hlediska zdravotního pojištění platí výjimka, na základě které se za zaměstnance nepovažují členové družstva, kteří nejsou ke družstvu v pracovně právním poměru, ale vykonávají pro družstva práci, za kterou dostávají odměnu, přičemž tato odměna nepřesáhne v měsíčním období částku tzv. započitatelného příjmu (i pro rok 2011 je to částka 2.000,– Kč a vyšší). Pokud tedy odměna bude činit max. 1999,– Kč, zdravotní pojištění se z této odměny neodvádí. Pro rok 2012 je pak platný započitatelný příjem obdobně jako u důchodového pojištění započitatelný příjem 2.500,– Kč. Pokud tedy částka odměny bude činit 2.499,– Kč, nebude podléhat odvodům na SP.

Z pohledu sociálního pojištění Člen statutárního orgánu družstva je jako člen kolektivního orgánu právnické osoby v daném případě nemocensky pojištěn v těch kalendářních měsících, v nichž je sjednaná částka započitatelného příjmu vyšší než rozhodná částka. Od 1. 1. 2012 činí rozhodná částka 2 500 Kč.

Pokud bude členu statutárního orgánu družstva zúčtována v kalendářním měsíci odměna 2. 500 Kč a více, bude v příslušném kalendářním měsíci účasten nemocenského pojištění (§ 5 písm. a) bod 18 a § 6 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb.) a v důsledku toho i důchodového pojištění (§ 5 odst. 2 písm.a) a § 8 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění).

Pokud tedy zrekapituluji tak z pohledu odvodů je nejvýhodnější varianta, kdy výše odměny je max. 2.499,– Kč měsíčně. Tato odměna bude podléhat pouze 15% dani. Pokud odměna bude 2.500,– Kč a vyšší bude podléhat všem třem odvodům.

Napište nám

    Přejít nahoru