Ochrana duševního vlastnictví firmy

Ilustrativní obrázek ke článku Ochrana duševního vlastnictví firmy

Máte potíže s kopírováním Vaší značky nebo produktů? Uvažujete o ochraně loga, sloganu, tvaru výrobku nebo dokonce o systematické ochraně firemního duševního vlastnictví?

Jsme ADVOKÁTI se zaměřením na DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Chráníme Vaše nehmotné hodnoty.


Kontaktujte nás

Telefon: +420 603 774 473
Email: jakub@vozab.com

Proč chránit duševní vlastnictví firmy

Duševní vlastnictví jsou nehmotné hodnoty, které jsou výsledkem lidské činnosti. Právo duševního vlastnictví je souhrn právních norem, které upravují práva a povinnosti (společenské vztahy) vznikající při tvorbě nehmotných hodnot.

Duševní vlastnictví je klíčové pro tvorbu firemní identity a ochranu pozice na trhu, proto je také často terčem útoků ze strany konkurentů, kteří se snaží napodobit, imitovat, zaměnit, klamat zákazníky či spotřebitele a získat tak neoprávněnou výhodu. Manažeři ve vedoucích pozicích často intuitivně cítí potřebu aktivně těmto hrozbám předcházet a chránit jednotlivé dílčí nehmotné hodnoty, nebo někdy dokonce přijímat systematická opatření zpevňující pozici firmy pokud jde o ochranu duševního vlastnictví. Nicméně to může být problematické, neboť jde o nastavení interních procesů v závislosti na klíčových aspektech ochranných známek, průmyslových vzorů, užitných vzorů či patentů a dalších předmětů ochrany duševního vlastnictví.

Co pro vás v oblasti ochrany duševního vlastnictví můžeme udělat?

  • Sdělíme Vám co je důležité vědět pro ochranu Vašich nehmotných hodnot.
  • Pomůžeme vám chránit Vaše nehmotné hodnoty a případně zajistíme čerpání dotace.

Co je tedy podstatné a na co se zaměřit?

Ochranné známky

Ochranná známka je jakékoliv označení zboží nebo služeb, které je tvořené zejména slovy, barvou, kresbou, písmeny, číslicemi nebo tvarem výrobku či jeho obalu nebo zvuky. Rozhodující je vnímatelnost spotřebiteli v souvislosti s výrobky nebo službami.

Základní klíčové faktory pro získání ochrany jsou rozlišovací schopnost a schopnost zápisu v rejstříku ochranných známek.

Rozlišovací schopnost je způsobilost odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby, což je hlavní funkce ochranné známky, tedy odlišit zboží a služby konkurentů na trhu. Schopnost zápisu v rejstříku ochranných známek je schopnost jednoznačné identifikace prostřednictvím vizuálního vnímání zápisu v rejstříku tak, aby byl jasný předmět ochrany.

Další klíčové faktory jsou čas a území. Ochranná známka nesmí být zaměnitelná s jinou, tedy každá nová ochranná známka musí být „dostatečně nová“ natolik, aby byla nezaměnitelný se starší již existující ochrannou známkou. Rozhodující je tak okamžik podání přihlášky, respektive okamžik od kterého se odvozuje právo přednosti.

Formální zápis v rejstříku ochranných známek zásadně ve velké míře nahrazuje složité prokazování vzniku a trvání ochranné známky, zachycení jeho přítomnosti na trhu, jakož i rozsah jejího užívání. Nicméně mohou vznikat situace, kdy budou tyto skutečnosti zcela rozhodující a bude nutné je prokazovat tak, jako u nezapsaných obchodních označení viz níže.

Aktuálně je na přihlášku ochranné známky EU dotace až do výše 1000 EUR.

Nezapsaná obchodní označení zboží a služeb

Podstata je totožná jako u zapsaných ochranných známek, jen není možné těžit z formálního zápisu, tedy existenci nezapsaného označení je nutné v každém jednotlivém případě prokazovat, což obnáší prokázat okamžik vzniku, dobu trvání, rozsah a intenzitu užívání ve spojení s konkrétním zbožím nebo službami na trhu na konkrétním území.

Klíčové faktory pro získání ochrany jsou tedy čas, území, rozsah a intenzita užívání chráněného označení a spojení s konkrétním zbožím nebo službami.

Především jde o zachycení počátku vzniku obchodního označení. V této souvislosti je dobré archivovat dokumenty související s prací kreativců, kteří navrhli slovní znění či grafický či obrazový vzhled označení. Skicy a jiné materiály zobrazující návrh označení by měly obsahovat minimálně dataci a také název objednatele/vlas­tníka označení, aby bylo možné určit datum vzniku dokumentů a tedy i samotného označení. Dále s tím souvisí rovněž datované účetní doklady za vytvoření návrhu označení, které ovšem musí obsahovat znění chráněného označení, aby byla přímá souvislost dokladu a chráněného označení. Počátek vzniku označení může prokázat také datovaná interní komunikace zmiňující chráněné označení. Důležité je myslet na to, že např. účetní doklady obecně mají relativně krátkou dobu povinné archivace, nicméně z hlediska řízení ochrany duševního vlastnictví je nutné zajistit schopnost prokázat vznik chráněného obchodního označení třeba i po 20 letech.

Dále jde o zachycení přítomnosti označení na trhu, respektive v povědomí spotřebitelů/u­živatelů. Záleží přitom na rozsahu a intenzitě užívání označení, jak moc je rozšířené z hlediska času, území a množství produktů a tedy i spotřebitelů. Pokud chceme dokumentovat užívání označení z hlediska času, území a množství, tak ideální jsou doklady související s prodejem a distribucí zboží nebo služeb označených danou ochrannou známkou koncovým spotřebitelům/u­živatelům (faktury, dodací listy, potvrzení o dopravě, zásilkové lístky, poštovní podací lístky, doručenky apod.), samozřejmě pokud přímo zmiňují chráněné označení, aby byla přímá souvislost mezi dokladem a chráněným označením. Obsahují totiž vše potřebné, tedy datum, údaj o množství a zpravidla adresu koncového spotřebitele/u­živatele nebo adresu dodání, tedy údaj o tom na jakém území bylo zboží nebo služba distribuována. Takto prokazovaný rozsah užívání označení je možné dále podpořit listinami prokazujícími šíření reklamy na výrobky nebo služby označené danou ochrannou známkou na daném území (smlouvy na vysílání reklamy včetně časových plánů, faktury s přílohami za vysílací čas apod.). Rovněž v tomto případě nemusí být minimální povinná doba archivace účetních dokladů dostatečná, pokud bude nutné prokazovat rozsah užívání chráněného označení.

Průmyslové vzory neboli designy

Průmyslový vzor je jednoduše řečeno vnější úprava (podoba) výrobku, rozhodující je tvar, barvy, struktura apod.

Základní klíčové faktory pro získání ochrany, neboli pro zápis do rejstříku průmyslových vzorů jsou novost a individuální povaha.

Průmyslový vzor je nový, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Průmyslové vzory jsou shodné, jestliže se liší pouze nepodstatně.

Dále potom průmyslový vzor má individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u něj vyvolává starší již existující průmyslový vzor. Toto pravidlo je změkčeno tak, že za zpřístupnění veřejnosti se nepovažuje zpřístupnění původcem průmyslového vzoru nebo jeho právním nástupcem během 12 měsíců přede dnem podání přihlášky. Základní moment je tedy udržet nový průmyslový vzor v tajnosti a nevyužívat ho na výrobcích ani na výstavách apod. delší dobu než 12 měsíců před podáním přihlášky.

S ohledem na požadavek novosti je potom opět velmi důležitý faktor čas. Tedy schopnost prokázat okamžik zpřístupnění veřejnosti. Zároveň je třeba si dát pozor na to, aby průmyslový vzor nebyl zpřístupněn veřejnosti v době předcházející 12 měsíců před podáním přihlášky.

Aktuálně je na přihlášku průmyslového vzoru EU dotace až do výše 1000 EUR.

Nezapsané průmyslové vzory / designy

Podstata je stejná jako u zapsaného průmyslového vzoru, nicméně díky absenci formálního zápisu je nutné v každém jednotlivém případě prokazovat existenci všech jeho podstatných znaků, zejména tedy pokud jde o samotnou vnější úpravu (podobu) výrobků a jeho novost a individuální povahu v době jeho vzniku a dále rovněž kontinuitu jeho užívání, neboť nezapsaný průmyslový vzor vzniká a zaniká faktickým užíváním či neužíváním.

Zde se potom uplatní analogicky doporučení uvedená výše u nezapsaných obchodních označení zboží a služeb.

Tedy je třeba archivovat dokumenty prokazující zachycení počátku vzniku průmyslového vzoru a dále zachycení přítomnosti průmyslové vzoru na trhu na konkrétních výrobcích a jeho kontinuální faktické užívání na výrobcích.

Užitné vzory

Užitný vzor neboli malý patent je jednoduší forma ochrany technického řešení určitého problému, které přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti.

Základní klíčové faktory pro získání ochrany, respektive pro zápis do “rejstříku užitných vzorů”:https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm jsou novost a průmyslová využitelnost.

Technické řešení je nové, není-li součástí stavu techniky ke dni rozhodnému z hlediska práva přednosti. Je zde však změkčení, že stavem techniky není takové zveřejnění výsledků práce přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce, ke kterému došlo v posledních šesti měsících před podáním přihlášky užitného vzoru. Technické řešení je průmyslově využitelné, jestliže může být opakovaně využíváno v hospodářské činnosti, tedy jde o to, aby umožňovalo průmyslovou výrobu.

Základní moment je tedy udržet nové technické řešení v tajnosti a nepublikovat jeho podstatu, nevystavovat ho apod. v době předcházející 6 měsíců před podáním přihlášky.

Pokud řešíte systematickou ochranu firemního duševního vlastnictví, tak Vám rádi pomůžeme s nastavením procesů a vysvětlíme, co je podstatné uvádět ve firemních dokumentech.

Kontaktujte nás:

Telefon: +420 603 774 473
Email: jakub@vozab.com

Napište nám

    Přejít nahoru