Novela zákoníku práce 2023 – důležité změny

Ilustrativní obrázek ke článku Novela zákoníku práce 2023 - důležité změny

Jsme ADVOKÁTI se zaměřením na PRACOVNÍ PRÁVO.

Poradíme jak na změny v pracovním právu, které přináší NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE v roce 2023. Vše vysvětlíme a doporučíme nejvhodnější řešení.


Kontaktujte nás

Telefon: +420 721 798 745
Email: zeman@vozab.com

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 – DŮLEŽITÉ ZMĚNY

Vláda ČR po dlouhé době příprav na svém jednání počátkem dubna 2023 schválila novelizaci zákoníku práce, která významným způsobem ovlivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Jelikož novela zákoníku práce má z většiny nabýt účinnosti už v roce 2023, níže uvádíme nejdůležitější novinky, které přináší.

OBLASTI NEJVÍCE DOTČENÉ NOVELOU

Změny se týkají zejména práce na dálku (home office) a dohod o provedení práce, klade se důraz na jednodušší uzavírání a změny pracovních smluv elektronickou cestou a v neposlední řadě se rozšiřuje rozsah informací, které je zaměstnavatel povinen sdělovat zaměstnanci.

PRÁCE NA DÁLKU (HOME OFFICE)

Forma a obsah dohody o práci z domova

Aby zaměstnanec mohl pracovat z domova, bude nutné s ním uzavřít písemnou dohodu. I když novela zákoníku práce na dohodu neklade prakticky žádné obsahové požadavky, v zájmu fungující spolupráce bude velmi praktické některé aspekty výslovně upravit. Zejména bude vhodné specifikovat místo výkonu práce, rozvrh pracovní doby, BOZP či možnosti výpovědi dohody o práci z domova.

Náhrada nákladů zaměstnance při práci z domova

Za výkon práce z domova pak zaměstnanci náleží náhradu nákladů, které mu v souvislosti s tím vzniknou. Novela zákoníku práce počítá s paušální náhradou ve výši 2,80 Kč za 1 hodinu práce z domova, která má v zásadě kompenzovat náklady za energie, a jejíž výše bude pravidelně indexována. Alternativou k paušálu je proplácení skutečných nákladů, to však bude pro zaměstnance dost zatěžující, protože bude muset skutečné náklady složitě a zpětně dopočítávat z vyúčtování nákladů od jednotlivých dodavatelů energií. Praktičtější proto zřejmě bude paušální náhrada. Ta však v sobě nezahrnuje další výdaje, typicky náklady na internetové připojení či opotřebení vybavení a hardware, tedy tyto bude potřeba řešit nad rámec zákonné paušální platby.

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE A O PRACOVNÍ ČINNOSTI

V oblasti dohod dochází k významným posunům a jejich přiblížení klasickému pracovnímu poměru.

Dovolená

Jednou z významných změn je to, že i zaměstnancům pracujícím na dohodu bude za určitých podmínek vznikat právo na dovolenou. Vznik práva na dovolenou bude obdobně jako u zaměstnanců závislý na nepřetržité době trvání dohody a na počtu odpracovaných hodin. Nespotřebovaná dovolená se po skončení dohody proplácí, stejně jako u pracovního poměru.

Rozvrh pracovní doby / směn

Další významnou novinkou je povinnost zaměstnavatele vypracovat rozvrh pracovní doby i pro zaměstnance pracující na dohodu. Tento rozvrh je potřeba zaměstnanci oznámit alespoň 3 dny předem, nedohodnou-li se strany jinak. Z pohledu zaměstnavatele lze v zájmu flexibility určitě doporučit zkrácení této lhůty až na 1 den.

Příplatky za práci

Další novinkou je poskytování příplatku za noční práci či za práci o víkendech i pro zaměstnance pracující na dohodu. I z tohoto pohledu tedy bude nutné více se zabývat rozvrhem pracovní doby a práci rozvrhovat mimo noc a dny pracovního klidu, tak aby na straně zaměstnavatele zbytečně nevznikaly další náklady.

Překážky v práci

Na dohody se bude aplikovat i úprava týkající se překážek v práci, což v některých případech může pro zaměstnavatele znamenat povinnost poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy. Tedy např. v situaci, kdy se zaměstnanec dle rozvrhu dostaví do práce, avšak zaměstnavatel pro něj nebude mít dost práce na celou pracovní směnu, by zaměstnanci pro překážku v práci na straně zaměstnavatele mohlo vzniknout právo na náhradu mzdy. To jen dále umocňuje důležitost rozvrhu práce v rámci dohod.

ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI

Zaměstnavatel bude v některých případech nucen zaměstnanci nově sdělovat informace, které mu dříve sdělovat nemusel. Jedná se jak o obecné informace týkající se pracovního poměru, tak o důvody pro přijetí určitých rozhodnutí zaměstnavatele.

Informace o pracovním poměru

Zaměstnavatel bude do 7 dnů ode dne vzniku pracovního poměru nově povinen zaměstnance písemně informovat o zákonem určených skutečnostech, např. o zkušební době a jejím trvání a podmínkách, o postupu při rozvazování pracovního poměru, o odborném rozvoji, o pracovní době a jejím rozvržení do směn, o dobách odpočinku či o tom, jakému orgánu bude odvádět pojistné na sociální zabezpečení.

Zaměstnavatel bude povinen zaměstnance písemně informovat dále vždy když, že se některá z výše uvedených informací změní. Informování zaměstnanců tedy bude problémem, který bude zaměstnavatel muset řešit průběžně.

Informační povinnost se vztahuje i na osoby pracující na dohodu.

Je jasné, že některé informace budou zpravidla přímo v pracovní smlouvě, ale není obvyklé a nebude ani praktické v pracovní smlouvě uvádět vše. Některé informace, typicky údaje o rozvržení pracovní doby, podmínkách rozvázání pracovního poměru či o platbách sociálního pojištění bude praktické předávat zvlášť na separátní listině.

Informace o důvodech rozhodnutí zaměstnavatele

Povinnost zaměstnavatele odůvodnit své rozhodnutí se týká například rozhodnutí:

  1. nepovolit zaměstnanci pečujícímu o dítě práci z domova (home office) nebo práci na kratší pracovní dobu
  2. dát zaměstnanci pracujícímu na dohodu výpověď v případě, že se tento zaměstnanec domnívá, že důvodem výpovědi ve skutečnosti bylo domáhání se jeho práv nebo jejich využití,

3ú nevyhovět žádosti zaměstnance pracujícího na dohodu o zaměstnaní v pracovním poměru. Odůvodnění rozhodnutí zaměstnavatele by mělo být jasné, pokud možno objektivní, a především by nemělo vzbuzovat pocit diskriminačního či preferenčního zacházení s některými zaměstnanci.

DIGITALIZACE DORUČOVÁNÍ

Pracovní smlouvu, ale i dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, bude možné uzavřít a změnit i elektronicky, a to i prostřednictvím e-mailu.

Podmínkou je, že zaměstnanec na samostatném písemném prohlášení předem udělí souhlas s elektronickým doručováním listin a oznámí zaměstnavateli sdělí adresu pro elektronické doručování (e-mail); tato adresa ale nesmí být v dispozici zaměstnavatele, tedy nemůže být pod jeho doménou.

Pro úplnost dodáváme, že pravidla doručování písemností týkajících se zrušení pracovního poměru či dohody se nemění a vyžaduje se doručení do vlastních rukou. Této problematice jsme se věnovali v předchozím článku dostupném zde.

ZÁVĚR

Kdy přesně a v jakém rozsahu nabude novela zákoníku práce účinnosti, zatím není známo. Jisté je pouze to, že novela musí být přijata kvůli harmonizaci Českého práva s požadavky EU, a tedy že dříve nebo zloději se zcela jistě dotkne všech zaměstnavatelů a vynutí si mimo jiné potřebu změny interních postupů a vytvoření nových vzorových dokumentů tak, aby byly splněny všechny povinnosti, které bude zákoník práce po novele na zaměstnavatele klás­t.


KLÍČOVÁ SLOVA: novela zákoníku práce 2023, změny zákoníku práce 2023, novelizace zákoníku práce 2023, práce z domova, práce z domu, home office, home-office, náhrada nákladů home office, náhrada nákladů za práci z domova, dohoda o práci z domova, dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, DPP dovolená, DPČ dovolená, příplatky za práci DPP, příplatky za práci DPČ, rozvrh pracovní doby, rozvrh pracovních směn, překážky v práci DPP, překážky v práci DPČ, informační povinnost zaměstnavatele, odůvodnění rozhodnutí zaměstnavatele, uzavření pracovní smlouvy e-mailem

Kontaktujte nás

Telefon: +420 721 798 745
Email: zeman@vozab.com

Napište nám

    Přejít nahoru