Novela obchodního zákoníku od 1.7.2013

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 01.07.2013


Od 1.7.2013 nabývá účinnosti důležitá novela obchodního zákoníku (zákon č. 179/2013 Sb.), která si klade za cíl zlepšení postavení věřitele, pokud jde o úhradu peněžitých závazků v obchodním styku.

Nejvýznamnější změny jsou následující:

  1. Standardní doba splatnosti 30 dní od dodání zboží nebo doručení faktury či jiné výzvy, pokud není jiná dohoda
  2. Dohodou lze splatnost sjednat odlišně, ovšem nad rámec 60 dnů jen v případě,že to vůči věřiteli nebude hrubě nespravedlivé, což bude posuzováno objektivně zejména podle povahy provozu, zboží, situace na trhu apod.
  3. Zákaz prodlužování doby pro převzetí zboží nebo doručení faktury nad rámec 30 dnů s výjimkou případů, kdy to vůči věřiteli není hrubě nespravedlivé.
  4. Pokud je dlužníkem veřejný zadavatel, dobu splatnosti delší než 30 dnů je možné sjednat pouze tehdy, je-li to odůvodněno povahou závazku, přičemž zároveň den doručení faktury nesmí být předmětem smluvního ujednání. Taková doba splatnosti však nesmí přesáhnout 60 dnů. Pravidla pro veřejného zadavatele se vztahují také na subdodavatele a jeho věřitele.
  5. Dohoda v rozporu s výše uvedenými body je neplatná. Přičemž dovolat se této neplatnosti může i jakákoliv právnická osoba založená s cílem hájit zájmy podnikatelů.
  6. Vyloučení nároku na úrok z prodlení je neplatné.
  7. Zcela nově obchodní zákoník výslovně upravuje zákonný nárok věřitele na náhradu nákladů souvisejících s uplatněním každé jednotlivé pohledávky, a to i v případě, že zároveň požaduje úrok z prodlení. Minimální výše těchto nákladů je stanovena v nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 200,– Kč.
  8. V této souvislosti obchodní zákoník konstruuje vyvratitelnou domněnku, že dohoda, která vylučuje náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, je hrubě nespravedlivá, a tedy neplatná.

Odebírat novinky e-mailem RSS Feed
Sdílet