Změny v oblasti daní od 1.1.2013

Ing. Jana Kunešová 17.01.2013


Ilustrativní obrázek ke článku Změny v oblasti daní od 1.1.2013

Přehled nejdůležitějších změn týkajících se daní od 1. 1. 2013

Jak se již stalo u našich zákonodárců zvykem, jsou důležité změny daňových zákonů schvalovány až koncem kalendářního roku a tento způsob schvalování pak do značné míry komplikuje rozhodování daňových poplatníků v rámci jejich podnikatelských aktivit. Nejinak tomu bylo i v roce minulém, kdy jedny z nejdůležitějších daňových zákonů byly schváleny 19. 12. 2012 a publikovány ve Sbírce zákonů 27. 12. 2012, resp. 31. 12. 2012. Jedním z nich byl tzv. „protischodkový balíček“, tedy zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů a dále zákon č. 502/2012 Sb., tedy „technická“ novela zákona o dani z přidané hodnoty. O této novele zákona o dani z přidané hodnoty se na veřejnosti příliš nemluvilo, přesto dle našeho názoru představuje v mnohém zásadní změny pro všechny plátce daně. Zmiňované zákony nabývají účinnosti od 1. 1. 2013.

A. Změny v oblasti daní z příjmů

Hlavní dopad změn u daně z příjmů se týká zdanění fyzických osob, na právnické osoby tyto změny dopadají pouze jako na případné plátce daně.

  1. Solidární zvýšení daně

Zákon o dani z příjmů novelou nezavádí klasické progresivní zdanění, ale pro určité příjmy fyzických osob zavádí v novém paragrafu 16a pro roky 2013 a 2015 tzv. solidární zvýšení daně. Tento způsob zdanění se týká pouze fyzických osob pobírajících příjmy ze závislé činnosti (tj. příjmy zdaňované v rámci § 6 ZDP – příjmy z pracovně právních vztahů, příjmy za práci společníků a jednatelů, odměny členů orgánů společnosti atd.) a dále poplatníků majících příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (tj. příjmy zdaněné v rámci § 7 ZDP). Pro tyto příjmy pak platí, že při výpočtu daně podle § 16 (tj. dnešní jednotná sazba daně z příjmů fyzických osob 15 %), se tato daň zvýší o 7 % z rozdílu mezi:

Pokud tedy daňový poplatník vykáže základ daně ze zaměstnání a vlastní samostatné výdělečné činnosti např. ve výši 1.500.000,– Kč, bude jeho daň z příjmů fyzických osob činit 15 % z částky 1.242.432,– Kč a 22 % z částky 257.568,– Kč, (tj. 1.500.000,– Kč- 1.242.432,– Kč).

Solidární zvýšení daně se přitom vypočte pouze z částky přesahující 48násobek průměrné mzdy (nejedná se tedy o zavedení dalšího daňového pásma). Solidární zvýšení daně se netýká žádných dalších příjmů zdaňovaných u fyzických osob, tj. příjmů z pronájmu zdaňovaných v rámci § 9 ZDP , či ostatních příjmů uvedených v § 10 (tj. např. jednorázového prodeje nemovitého majetku, pokud nebyl od daně osvobozen).

Solidární daň komplikuje zdanění V novém § 38ha odst. 1 zákona o daních z příjmů se stanoví, že při výpočtu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy.

Zaměstnavatel poplatníků, jejichž příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků přesahují v některém měsíci 4násobek průměrné mzdy, vypočte solidární zvýšení daně již v průběhu zdaňovacího období při výpočtu zálohy. Toto měsíční solidární zvýšení bude součástí vypočtené a sražené zálohy na daň. Záloha na daň ze závislé činnosti se totiž dle § 38ha odst. 2 ZDP zvyšuje o 7 % z rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a 4násobkem průměrné mzdy pro účely pojistného na sociální zabezpečení (103.536,– Kč). Zaměstnanec s ročními příjmy ze závislé činnosti nad strop pro pojistné na sociální zabezpečení bude povinen podat daňové přiznání (nebude možné mu provést roční zúčtování daně). Stejně tak nebude možno provést roční zúčtování daně a zaměstnanec bude povinen podat daňové přiznání, pokud u něho dojde k solidárnímu zvýšení daně u zálohy (byť jen za jeden měsíc).

  1. Sleva na poplatníka u důchodců

Od 1. 1. 2013 nebude možné u pracujících nebo podnikajících důchodů uplatnit základní slevu na poplatníka dle § 35ba odst. 1 ZDP ve výši 24.840,– Kč. Slevu na poplatníka nebude možné uplatnit u té fyzické osoby, která k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Omezení se tedy netýká pouze pracujících důchodců, ale všech důchodců zdaňujících své příjmy. Jedná se o obnovení situace, která panovala před rokem 2008.

  1. Výdaje procentem z příjmů

Zákon o daních z příjmů umožňuje u fyzických osob majících příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu, tj. příjmů zdaňovaných v rámci § 7 a 9 ZDP, uplatňovat výdaje nikoliv skutečné, ale procentem z realizovaných z příjmů, tzv. výdajové paušály. V roce 2013 zákon umožňuje uplatnit výdaje u těchto příjmů v následující výši:

Výše uvedená novela zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2013 omezuje výši částky možných uplatněných výdajů v případě příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, kde je paušál výdajů nastaven na 40 % a u příjmů z pronájmu, kde je paušál výdajů nastaven na 30 % příjmů. U příjmů z podnikání je omezeno uplatnění výdajů ve výši 40 % částkou 800 tis. Kč, u pronájmu s paušálem 30 % příjmů pak částkou 600 tis. Kč. Např. lékař s ročními příjmy 2,1 mil. Kč nebude moci uplatnit výdaje v plné výši 840.000,– Kč (40 % z 2,1 mil. Kč), ale jen ve výši 800.000,– Kč (k příjmům nad 2 mil. Kč tak nebude z hlediska procentuálních výdajů již přihlédnuto). Pronajímatel s ročními příjmy 2,1 mil. Kč nebude moci uplatnit výdaje v plné výši 630 000 Kč (30 % z 2,1 mil. Kč), ale jen ve výši 600.000,– Kč (k příjmům nad 2 mil. Kč tak nebude z hlediska procentuálních výdajů již přihlédnuto). U výdajů uplatňovaných sazbou 80 res. 60 % příjmů k omezení výše těchto paušálních výdajů nedochází.

Další omezení pro fyzicky osoby, které budou používat v rámci svého zdanění výdaje stanovené % z příjmů, je nemožnost uplatnění snížení daně o částky:

Daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manželku lze uplatnit pouze případě, že poplatník u dílčího základu daně uplatní u příjmů § 7 výdaje podle § 7 odst. 7 (v nebo u dílčího základu daně podle § 9 výdaje podle § 9 odst. 4 a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je nižší než 50 % celkového základu daně (např. pokud fyzická osoba bude vykazovat základ daně ze závislé činnost – zaměstnání 300 tis. Kč, základ daně z podnikání 100 tis. Kč a z pronájmu 20 tis. Kč a u těchto příjmů byly použity výdaje % z příjmů, pak bude moci slevu na manželku a daňové zvýhodnění uplatnit, neboť příjmy z podnikání a z nájmu činí méně než 50 % celkového základu daně; celkový základ daně je 420 tis. Kč, příjmy z podnikání a nájmu činí 120 tis. Kč). Je zřejmé, že uvedené omezení výdajových paušálů bude u mnoha podnikatelů, fyzických osob, znamenat přechod opět k vedení daňové evidence, tj. uplatnění skutečných výdajů v souvislosti s realizovanými příjmy.

  1. Další dílčí změny týkající se daní z příjmů:

B. Změny v oblasti daně z přidané hodnoty

Zákon o dani z přidané hodnoty prošel závěrem roku dvěma významnými novelami. Novela, která byla obsažena v „protischodkovém“ balíčku, obsahuje fakticky pouze změnu sazeb DPH, když základní sazba daně uplatňovaná u většiny zboží a služeb se z 20 % zvyšuje 21 % a snížená sazba daně se z 14 % zvyšuje na 15%. Novela rovněž obsahuje přeřazení některých produktů ze snížené do základní sazby daně v souladu s požadavky EU.

Druhá, mnohem rozsáhlejší a významnější, je pak tzv. technická novela zákona o DPH, provedená zákonem č. 502/2012 Sb. Tato novela reaguje jednak na změny v předpisech EU, které bylo nutné do současného zákona včlenit a dále obsahuje řadu dílčích změn, které budou mít dle našeho názoru dopady na řadu současných plátců.

Dále uvádíme přehled změn DPH, které považujeme u běžných plátců daně za nejdůležitější:

Na změny v předpisech EU k 1. 1. 2013 novela reaguje takto:

Novela zcela přepracovává právní úpravu daňových dokladů (§ 26 a násl.) včetně zrovnoprávnění daňových dokladů v listinné a elektronické podobě, např.:

Novela dále obsahuje:

C. Změny v ostatních daňových zákonech

  1. Daň z převodu nemovitostí

Dochází ke zvýšení sazby z daně z převodu nemovitostí o jedno procento, tj. z 3 % na 4 %. Další významnější změna v této dani je předpokládaná od r. 2014 (např. změna v osobě poplatníka, kdy místo současného prodávajícího by tato povinnost měla přejít na kupujícího).

  1. Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí čeká v roce 2013 jedna výrazná změna. Mění se totiž struktura finančních úřadů, které daň spravují. O daně (nejen) z nemovitostí se nově bude starat pouze 14 nových krajských finančních úřadů se sídly v krajských městech a v hlavním městě Praze, a to prostřednictvím svých územních pracovišť. Noví majitelé nemovitostí budou od roku 2013 podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje.

D. Změny v oblasti daňové správy

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dochází od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů bude nahrazena orgány Finanční správy, které bude tvořit Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad. Dosavadní finanční úřady se stanou územními pracovišti příslušných 14 finančních úřadů. Ministerstvo financí na svých webových stránkách zveřejnilo podrobné informace o nové organizaci daňové správy. V souvislosti se změnou organizace daňové správy dochází nově od 1. 1. 2013 ke změnám čísel účtů jednotlivých finančních úřadů, které opět MF zveřejnilo na svých webových stránkách (původní čísla účtů by měly být v platnosti ještě dva roky, přesto všem plátcům daně doporučujeme používání nových účtů).

E. Změny v sociálním a zdravotním pojištění pro podnikatele od r. 2013 S účinností od 1. 1. 2013 dochází u osob samostatně výdělečně činných ke zvýšení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění. Minimální záloha na zdravotní pojištění činí 1.748,– Kč/měsíčně, minimální záloha na sociální pojištění při výkonu hlavní činnosti se zvyšuje na částku 1.890,– Kč/měsíčně. Od roku 2013 dochází na základě „protischodkového“ balíčku ke zrušení stropu pro výpočet odvodů na zdravotní pojištění a to zatím na období roků 2013–2015.

OSVČ a druhý důchodový pilíř: OSVČ, které nebudou účastny důchodového spoření, tzn., nevstoupí do druhého důchodového pilíře, budou v roce 2013 odvádět pojistné na důchodové pojištění ve výši 29,2 % vyměřovacího základu (tj. ve stejné výši jako v roce 2012). Osoby, které budou účastny důchodového spoření, budou odvádět 31,2 % – z toho 26,2 % povinného pojistného na důchodové pojištění budou odvádět na účet příslušné správy sociálního zabezpečení a 5 % na důchodové spoření prostřednictvím finančního úřadu zvoleným penzijním společnostem. Je-li OSVČ, která vykonává hlavní činnost, účastna důchodového spoření, činí její minimální měsíční zálohy 1.696,– Kč.

Výše uvedený přehled si neklade za cíl uvést podrobně veškeré změny v daních na rok 2013, ale pouze upozornit na ty, které považujeme za nejdůležitější s dopadem do podnikatelského prostředí.

JKR – audit s.r.o. daňová a auditorská kancelář Ing. Jana Kunešová, daňový poradce a auditor Havlíčkova 2034, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika Tel: (00420) 569 422 028 Email: kunesova@jkraudit.cz IČ: 26759357 DIČ: CZ26759357 spol. zapsaná v OR vedeném MS Praha, oddíl C, vložka 91852 Opr. auditora č.: 1740 Osv. daňového poradce č. 2182

Přiložené soubory


Odebírat novinky e-mailem RSS Feed
Sdílet