Zastavení řízení pro neuhrazení kauce

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 18.11.2012


Ilustrativní obrázek ke článku Zastavení řízení pro neuhrazení kauce

Č. j.: ÚOHS-S380/2012/VZ-14291/2012/514/ZČa

V Brně dne 14. srpna 2012

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 28. 6. 2012 na návrh ze dne 27. 6. 2012, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Střední škola technická, IČ 14891522, se sídlem Zelený pruh 1294/50, Praha 4 – Bráník, zastoupená Ing. Drahoslavem Matonohou, ředitelem školy, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 1. 3. 2012 JUDr. Jakubem Vozábem, advokátem, číslo registrace u ČAK 11135, Advokátní kancelář Vozáb & Co., se sídlem Pod vilami 747/10, 140 00 Praha 4,

· navrhovatel – Rens trading – zařízení školního stravování s.r.o., IČ 62417061, se sídlem Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4 – Bráník, za niž jednají společně Ladislav Chlapec a Patrik Matuščin, jednatelé,

ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění stravování žáků a zaměstnanců Střední školy technické, Praha 4, Zelený pruh 1294“, zadávané formou užšího řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 5. 3. 2012 pod ev. č. 208750,

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – Rens trading – zařízení školního stravování s.r.o., IČ 62417061, se sídlem Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4 – Bráník – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

  1. Zadavatel – Střední škola technická, IČ 14891522, se sídlem Zelený pruh 1294/50, Praha 4 – Bráník, zastoupená Ing. Drahoslavem Matonohou, ředitelem školy, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 1. 3. 2012 JUDr. Jakubem Vozábem, advokátem, číslo registrace u ČAK 11135, Advokátní kancelář Vozáb & Co., se sídlem Pod vilami 747/10, 140 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznámení užšího zadávacího řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění stravování žáků a zaměstnanců Střední školy technické, Praha 4, Zelený pruh 1294“, které bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 5. 3. 2012 pod ev. č. 208750 (dále jen „veřejná zakázka“).
  2. Předmět plnění veřejné zakázky zadavatel vymezil jako zajištění stravování žáků a zaměstnanců v prostorách Střední školy technické, Praha 4, Zelený pruh 1294. Kuchyň, jídelna a další zařízení, ve kterých bude stravování zajišťováno, bude předmětem nájemní smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, přičemž výše nájmu za nebytový prostor činí minimálně 70 000,– Kč měsíčně bez DPH, a dále výše nájmu za movité věci činí minimálně 14 280,– Kč měsíčně bez DPH. Zajištění stravování znamená příprava/výroba jídel v zařízení poskytnutém uchazeči zadavatelem na základě nájemní smlouvy, výdej jídel pro žáky a zaměstnance, odvoz zbytků a úklid přípravny a výdejny v objektu zadavatele. I když je rozsah veřejné zakázky vymezen množstvím 250 jídel denně, celková kapacita potenciálního pronajímaného zařízení je 1200 stravních dávek denně.
  3. Z protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 10. 4. 2012 vyplývá, že v řádném termínu byly doručeny 4 žádosti zájemců o účast v zadávacím řízení, z protokolu o otevírání obálek ze dne 23. 5. 2012 vyplývá, že zadavatel obdržel 2 nabídky, které splnily kontrolu úplnosti. Z protokolu ze zasedání hodnotící komise ze dne 23. 5. 2012 vyplývá, že hodnotící komise shledala nutnost vyžádat si písemné vysvětlení obou doručených nabídek.
  4. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 28. 5. 2012 vyplývá, že žádná nabídka nebyla z posuzování a hodnocení vyřazena a hodnotící komise doporučila zadavateli jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeče CHARLY AMUSEMENT – zařízení školního stravování, spol. s r.o., IČ 25106805, se sídlem Jánského 2415/31, 155 00 Praha 5 – Stodůlky (dále jen „Charly Amusement s.r.o.“).
  5. Dne 13. 6. 2012 byly zadavateli doručeny námitky uchazeče Rens trading – zařízení školního stravování s.r.o., IČ 62417061, se sídlem Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4 – Bráník, za niž jednají společně Ladislav Chlapec a Patrik Matuščin, jednatelé (dále jen „navrhovatel“), v nichž navrhovatel napadá porušení zákona zadavatelem spočívající v jeho postupu v rozporu s § 76 odst. 1 a 3 zákona.
  6. Vzhledem k tomu, že zadavatel podaným námitkám rozhodnutím ze dne 19. 6. 2012 nevyhověl, podal navrhovatel k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na přezkoumání úkonů zadavatele v předmětné veřejné zakázce spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření. Předmětný návrh Úřad obdržel dne 28. 6. 2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

II. Obsah návrhu

7. Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že zadavatel při hodnocení nabídek vyzval oba uchazeče, aby vysvětlili nejasnosti v nabídkách. Následně zadavatel umožnil uchazeči Charly Amusement s.r.o. upravit nabídku tak, aby byla vítězná. Konkrétně v části nabídky „poměr ceny potravin a režijních nákladů včetně zisku v rámci nabídkové ceny“, kde byla váha hodnotícího kritéria podle § 44 odst. 3 písm. h) zákona stanovena na 35 %, a jednalo se tedy o dílčí kritérium s nejvyšším bodovým ohodnocením. Tento uchazeč podle navrhovatele upravil nabídku ceny potravin, čímž překonal výhodnější nabídku navrhovatele.

8. Navrhovatel spatřuje porušení zákona v postupu zadavatele v rozporu s § 76 odst. 3 zákona, a tedy v nesprávném postupu hodnotící komise, která požádala uchazeče Charly Amusement s.r.o. o upřesnění nabídky poté, co mu sdělila nabízenou cenu navrhovatele a nechala ho nabídku upravit v části dílčího kritéria s nejvyšším bodovým ohodnocením. Navrhovatel se domnívá, že nově upravená nabídka uchazeče Charly Amusement s.r.o. pouze kopírovala nabídku navrhovatele tak, že k jeho ceně surovin bylo připočteno DPH. Taková nabídka je podle navrhovatele zcela nereálná a nemůže pokrývat režijní náklady.

9. Navrhovatel dále spatřuje porušení zákona v postupu zadavatele v rozporu s § 76 odst. 1 zákona, jelikož nabídka uchazeče Charly Amusement s.r.o. měla být vyřazena z důvodů podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Navrhovatel uvádí, že podrobnosti školního stravování upravuje vyhláška č. 107/2005 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, o školním stravování (dále jen „vyhláška“). Podle § 1 odst. 2 vyhlášky se školní stravování řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k této vyhlášce a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce. Podle § 5 odst. 1 vyhlášky je úplata za školní stravování v zařízení školního stravování určena výší finančního normativu, ten je dán v příloze č. 2, kde je stanoven finanční limit strávníka skupiny 4. (věk 15 a více let) za oběd ve výši 20,– Kč až 37,– Kč. Finanční normativ je závazný, žák hradí za oběd pouze sumu, která je rovna finančnímu normativu. Ze strany zřizovatele je zařízení školního stravování poskytována pouze dotace, a to podle počtu žáků účastnících se školního stravování, tato dotace slouží na provoz zařízení školního stravování. Pokud uchazeč Charly Amusement s.r.o. upravil v průběhu zadávacího řízení nabídku tak, že uvedl poměr ceny potravin a režijních nákladů včetně DPH 44,40 Kč/20,60 Kč, tj. 37,– Kč bez DPH/17,16 bez DPH, dostal se mimo meze normativu, neboť limit finančního normativu je 37,– Kč/oběd včetně DPH, což je dáno tím, že se jedná o plnění bez nároku odpočtu daně.

Vyjádření zadavatele

10. Dne 25. 7. 2012 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele ze dne 20. 7. 2012 k výše uvedenému návrhu, který považuje za nedůvodný v celém rozsahu.

11. Zadavatel je přesvědčen, že hodnotící komise postupovala v souladu se zákonem a hodnocená nabídka uchazeče Charly Amusement s.r.o. nebyla v rozporu se zákonem ani v rozporu se zadávacími podmínkami. Komise by naopak postupovala nezákonně, kdyby danou nabídku z hodnocení vyřadila. Komise shledala nejasnosti v jednom z hodnocených kritérií u uvedeného uchazeče, a to v případě poměru cen a potravin a režijních nákladů včetně zisku v rámci nabídkové ceny, z tohoto důvodu požádala uchazeče Charly Amusement s.r.o. o jejich písemné vysvětlení. Podle zadavatele by bylo protiprávní, kdyby hodnotící komise relevantní nabídku pro početní chyby nemající vliv na celkovou nabídkovou cenu z hodnocení vyřadila. Zadavatel zdůrazňuje, že o písemné vysvětlení nabídky byl požádán i navrhovatel.

12. Zadavatel dále uvádí, že aniž by byl odborníkem na podnikání ve stravování a byl schopen provést detailní analýzu reálnosti/nere­álnosti nabídky, tak podle zadavatele je nabídka Charly Amusement s.r.o. reálná s přihlédnutím k celému předmětu veřejné zakázky zahrnující provoz stravovacího zařízení s celkovou kapacitou prakticky desetinásobně převyšující předpokládaný počet jídel vydaných žákům a pracovníkům zadavatele. Zadavatel se domnívá, že nabídka Charly Amusement s.r.o. nemůže být ani v rozporu s právními předpisy pouze kvůli tomu, že se v ní zavázal k dodržení poměru ceny a potravin a režijních nákladů ve výhodnějším poměru pro zadavatele a žáky zadavatele, než kolik stanoví finanční normativy pro školní stravování.

13. K námitce vzniklé újmy navrhovatele z důvodu, že stávající smlouvy byly vypovězeny a v důsledku ukončení provozování zařízení školního stravování by musel navrhovatel omezit svoji činnost, vyhledat jinou provozovnu a propustit část zaměstnanců, zadavatel uvádí, že tyto smlouvy vypověděl již ke dni 30. 3. 2012 a považuje smluvní vztah s navrhovatelem za ukončený. Průběh zadávacího řízení pro danou veřejnou zakázku ani průběh správního řízení u Úřadu nemají žádný vliv na ukončení výše uvedených smluv mezi účastníky. V současné době je tedy navrhovatel povinen pronajaté nebytové prostory vyklidit a na tom nic nezmění výsledek správního řízení, a to ani v případě neúspěchu zadavatele.

III. Řízení u správního orgánu

14. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel.

15. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S380/2012/VZ-12501/2012/540/ZČa ze dne 9. 7. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S380/2012/VZ-12503/2012/540/ZČa z téhož dne Úřad stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, vyjádřit svá stanoviska v řízení, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Uvedeným usnesením Úřad stanovil navrhovateli lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu a lhůtu k prokázání doručení námitek zadavateli v zákonem stanovené lhůtě.

16. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S380/2012/VZ-14782/2012/540/ZČa ze dne 7. 8. 2012 Úřad zamítl návrh na vydání předběžného opatření.

IV. Závěry Úřadu

17. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky, ani později, nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

18. Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

19. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč.

20. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

21. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S380/2012/VZ-12503/2012/540/ZČa ze dne 9. 7. 2012 lhůtu k provedení úkonu – doplnění návrhu o doklad o složení kauce. Zároveň Úřad navrhovatele v odůvodnění usnesení upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží nebo nedoloží doklad prokazující její složení, Úřad podle § 117a písm. b) zákona zahájené správní řízení zastaví.

22. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 10. 7. 2012. Lhůta k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 15. 7. 2012.

23. Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu s podáním návrhu, ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, ani později, a tudíž nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je podle § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 zákona.

24. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedoplnil návrh o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 ve lhůtě stanovené Úřadem, rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

  1. Rens trading – zařízení školního stravování s.r.o., Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4 – Bráník
  2. JUDr. Jakub Vozáb, AK Vozáb & Co., Pod vilami 747/10, 140 00 Praha 4

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Přiložené soubory


Odebírat novinky e-mailem RSS Feed
Sdílet