Hlavní změny v oblasti veřejných zakázek od 1.4.2012

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 12.03.2012


Ilustrativní obrázek ke článku Hlavní změny v oblasti veřejných zakázek od 1.4.2012

Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, schválená dne 31. 1. 2012 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR byla již publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 55/2012.

Účřinnost novely je od 1.4.2012.

Změny celkově zpřísňují proces zadávacího řízení. Novela Zákona o veřejných zakázkách přináší dále uvedené významné změny:

 1. Snížení hranice pro postup podle tohoto zákona; zadavatelé budou povinni zadávat veřejné zakázky na dodávky a služby dosahující předpokládané hodnoty 1 mil. Kč bez DPH a více a veřejné zakázky na stavební práce dosahující předpokládané hodnoty 3 mil. Kč a více.
 2. Rozšíření působnosti zákona na více subjektů prostřednictvím úpravy definice dotovaného zadavatele. Za zadavatele bude nově považován každý, kdo obdrží více než 50 % prostředků na zakázku z veřejných zdrojů.
 3. Zrušení ekonomických kvalifikačních předpokladů (požadavky na výši obratu, pojištění, předkládání účetních závěrek a jejich částí a stanovení jiných finančních a ekonomických ukazatelů). Nyní budou povinně tyto ekonomické kvalifikační předpoklady prokazovány pouze předložením čestného prohlášení dodavatele, že je schopen plnit danou zakázku. Pokud bude zadavatel trvat na určitých ekonomických garancích (např. pojištění), bude možné takovou podmínku zahrnout do návrhu smlouvy a vyžadovat její plnění na vítězném uchazeči. Tato změna umožní účast většího počtu zájemců o zakázku (nebudou vyžadována svazující kritéria pro splnění kvalifikace), přičemž tito budou moci vypracovat nabídku s tím, že ekonomické garance dle návrhu smlouvy zajistí dodatečně, např. že dodatečně zajistí pojištění, bankovní záruku za závazky apod.
 4. V rámci technických kvalifikačních předpokladů (požadavky na technické zařízení, certifikace, ekologické značky, ISO, počet zaměstnanců a kvalifikace zaměstnanců) byly zrušeny ty, jejichž zajištění bylo nepřiměřeně náročné a přitom nemělo prokazatelnou přímou vazbu na kvalitu plnění zakázek (ISO, EMAS a jiné podobné certifikáty). Od požadavků na technickou kvalifikaci je třeba odlišovat požadavky na určitou vlastnost předmětu plnění zakázky. Nadále bude ovšem možné stanovit určité technické/kva­litativní požadavky na poptávané plnění jako je objektivně definovaná ekologická šetrnost, energetická náročnost apod., ovšem tyto musí být stanoveny v rámci specifikace předmětu zakázky, nikoliv jinou formou jako kvalifikační předpoklad dodavatele.
 5. Zákon potom výslovně preferuje vyžadování garancí plnění zakázky až v rámci smluvního vztahu s vítězným dodavatelem (tedy formou příslušných ujednání stanovených v návrhu smlouvy), nikoliv prostřednictvím kvalifikačních kritérií, když stanoví, že „Veřejný zadavatel není oprávněn stanovit takové kvalifikační předpoklady, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže, a současně by kvalifikační předpoklady bylo vzhledem k potřebám zadavatele možné nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek.“
 6. Zákon nově diferencuje požadavek na stáří dokladů předkládaných v rámci prokázání kvalifikačních předpokladů podle jednotlivých typů zadávacího řízení (doklady nesmějí být starší 90 dnů v případě otevřeného řízení, zjednodušeného podlimitního řízení a jednacího řízení bez uveřejnění ke dni podání nabídky, v případě užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním a soutěžního dialogu ke dni podání žádosti o účast a v případě dynamického nákupního systému ke dni odeslání či předání předběžné nabídky. Tato pravidla se použijí obdobně v případě otevřené a užší soutěže o návrh.
 7. Pouze v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti anebo veřejné zakázky zadávané sektorovým zadavatelem je možné v případě užšího řízení omezit počet zájemců pro účast v užším řízení a rovněž stanovit maximální počet zájemců, jež zadavatel vyzve k podání nabídky. Standardní veřejný zadavatel omezit počet nesmí a musí vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří splní kvalifikaci. Obdobné pravidlo platí i pro jednací řízení s uveřejněním.
 8. Zákon zavádí kategorii „významná veřejná zakázka“. V případě státu se bude jednat o veřejné zakázky dosahující předpokládané hodnoty nejméně 300 mil. Kč bez DPH a v případě samospráv (kraje, obce) 50 mil. Kč. Tyto zakázky bude vždy schvalovat u státu vláda, u samospráv zastupitelstvo, zavádí se u nich i delší lhůty pro podání nabídek.
 9. Dojde ke zpřísnění podmínek pro zadávání zakázek na stavební práce. MMR ČR bude vyhláškou stanovovat u zakázek na stavební práce podrobnosti zadávací dokumentace, výkazu výměr, soupisu stavebních prací a obchodní podmínky.
 10. Zadavatel musí zrušit zadávací řízení, pokud by měl hodnotit méně než dvě nabídky.
 11. U všech zakázek (kromě zjednodušeného podlimitního řízení a jednacích řízení) bude zadavatel povinně 30 dní předem odesílat k uveřejnění předběžné oznámení, které bude obsahovat i zdůvodnění nutnosti realizace zakázky.
 12. Zavádí se pojem „osoba se zvláštní způsobilostí“. Tato osoba bude zaměstnancem veřejného zadavatele s povinností absolvovat vzdělávací program MMR, která se bude vyjadřovat k zadávací dokumentaci a dále se stane povinným členem hodnoticích komisí. U nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce bude vyjádření k zadávací dokumentaci poskytovat tzv. „osoba s odbornou způsobilostí“, což je osoba mající autorizaci podle zákona o autorizovaných inženýrech.
 13. Dalším novým pojmem je „hodnotitel veřejné zakázky“. Tito hodnotitelé budou losováni do hodnoticích komisí u významných státních zakázek a budou moci podávat podnět k prošetření na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jejich seznam povede MMR.
 14. U veřejných zakázek na dodávky vymezených prováděcím předpisem povinnost zadavatele provést hodnocení prostřednictvím elektronické aukce.
 15. Dochází k odstranění možnosti omezovat počet účastníků na základě lepší kvalifikace nebo losování.
 16. Co se týká uveřejňování, zadavatel bude mít nově povinnost uveřejnit na svém profilu tyto části zadávací dokumentace:
 1. Odůvodnění budou u významných státních zakázek předkládána vládě (součástí bude i odborné vyjádření) či zastupitelstvům (v případě významných zakázek samospráv) ke schválení.

Změny se netýkají procesů zadávání veřejných zakázek, které byly zahájeny již před datem 1.4.2012 a které budou dokončeny podle stávajících právních předpisů. Podle stávajících právních předpisů budou také dokončena řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže:

 1. zahájená před 1.4.2012 a dále také
 2. zahájená po datu 1.4.2012, pokud budou navazovat na proces zadávání veřejné zakázky

zahájený před tímto datem.

Přiložené soubory


Odebírat novinky e-mailem RSS Feed
Sdílet