Doručování výpovědi či okamžitého zrušení zaměstnanci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

Mgr. Marek Zeman 13.03.2023


Ilustrativní obrázek ke článku Doručování výpovědi či okamžitého zrušení zaměstnanci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

Jsme ADVOKÁTI se zaměřením na PRACOVNÍ PRÁVO.

Pomůžeme Vám správně ukončit pracovní poměr. Vše vysvětlíme a doporučíme nejlepší řešení.


Každý zaměstnavatel během své činnosti nejednou řeší potřebu ukončit pracovní poměr se zaměstnancem, s jehož pracovními výkony není spokojen. Pokud se zaměstnavatel rozhodne ukončit pracovní poměr zaměstnance výpovědí či okamžitým zrušením, potom si musí dát pozor nejen na to, aby byly splněny zákonem dané podmínky pro podání výpovědi, případně pro okamžité zrušení pracovního poměru, ale také na řádné doručení výpovědi či okamžitého zrušení zaměstnanci. Zákon totiž na doručování písemností týkajících se vzniku, změny a skončení pracovního poměru klade zvýšené nároky, a to právě kvůli jejich významu na trvání či obsah samotného pracovního poměru.

Naprosté většině zaměstnavatelů je zřejmě známo, že pro platné skončení pracovního poměru nestačí doručení výpovědi například prostřednictvím prosté e-mailové zprávy adresované zaměstnanci, nicméně pro skončení pracovního poměru bude často nedostačující i doporučená zásilka do vlastích rukou adresáta, což je v jiných případech poměrně bezpečný a osvědčený způsob doručování listin.

Cílem tohoto příspěvku je upozornit na zákonné požadavky na doručování písemností týkajících se vzniku, změn a skončení pracovněprávního poměru, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, typicky České pošty, s.p.

Požadavky na doručení zásilky poštou

Z ustanovení § 334 a § 336 zákoníku práce vyplývá, že v případě doručování písemností týkajících se vzniku, změn a skončení pracovněprávního poměru prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zaměstnavatel v zájmu účinného doručení písemnosti, a tedy v zájmu např. platného skončení pracovního poměru, povinen:

  1. Doručovat písemnosti do vlastních rukou zaměstnance,
  2. Zvolit takovou poštovní službu, z níž bude vyplývat povinnost provozovatele poštovních služeb doručit poštovní zásilku obsahující předmětnou písemnost v souladu s podmínkami zákoníku práce,
  3. Odeslat písemnost na poslední adresu zaměstnance, kterou zaměstnanec písemně sdělil zaměstnavateli a
  4. Zajistit, aby doručení písemnosti bylo doloženo písemným záznamem o doručení (doručenka).

Co když si zaměstnanec zásilku nepřevezme

V případě, že si zaměstnanec doručovanou zásilku od poštovního doručovatele převezme a její převzetí písemně potvrdí, potom lze shrnout, že stačí písemnost zaslat doporučenou zásilkou do vlastních rukou zaměstnance adresovanou na poslední zaměstnavateli písemně oznámenou adresu zaměstnance, případně na adresu zmocněnce zaměstnance pro doručování.

Problémy však zpravidla nastávají v okamžiku, kdy se poštovnímu doručovateli nepodaří zaměstnance zastihnout a zaměstnanec si zásilku nepřevezme. Pro tento případ potom zákoník práce stanoví další podmínky, které je pod sankci neplatnosti doručení nutné dodržet.

S čím je třeba počítat v případě nepřeletí zásilky

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel při odesílání zásilky zpravidla nemůže vědět, zda se poštovnímu doručovateli zaměstnance podaří zastihnout a zásilku doručit nebo ne, je nutné již při přípravě odesílání mít na paměti, že:

  1. Zákon vyžaduje, aby nedoručená zásilka byla na poště uložena po dobu 15 dnů,
  2. Poštovní doručovatel musí zaměstnanci (resp. zmocněnci pro doručování) písemně oznámit, že mu byla neúspěšně doručování zásilka,
  3. Oznámení poštovního doručovatele dle bodu 6) musí obsahovat výzvu k vyzvednutí zásilky ve lhůtě 15 dnů, včetně sdělení, kde, o kterého dne a v jakou dobu je možné zásilku vyzvednout,
  4. Oznámení poštovního doručovatele dle bodu 6) musí dále obsahovat poučení o následcích odmítnutí převzetí písemností nebo neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení písemnosti.

Zákon tedy v tomto případě klade požadavky především na postup poštovního doručovatele, který je v případě nezastižení zaměstnance do jeho schránky (či zmocněnce pro doručování) povinen vhodit písemné oznámení o neúspěšném pokusu o doručení spolu s výše uvedenými poučeními. Je jasné, že zaměstnavatel, jako odesílatel, má jen omezený vliv na to, jestli poštovní doručovatel fyzicky vhodí oznámení do schránky zaměstnance a jakým způsobem zaměstnanci sdělí výše uvedená zákonem vyžadovaná poučení. Pokud tedy poštovní doručovatel na své povinnosti rezignuje, a do schránky zaměstnance oznámení nevhodí nebo jej řádně nepoučí, potom sice zpravidla půjde o jeho pochybení, ale pro zaměstnavatele to bude především znamenat neplatné doručení písemnosti.

Využití správné poštovní obálky

Zaměstnavatel má však i přesto možnost, jak výrazně zvýšit šanci na řádné doručení písemnosti ve smyslu výše uvedených podmínek, a to tím, že pro odeslání písemnosti zvolí správnou poštovní obálku. Pro zasílání významných písemností dle ustanovení § 334 odst. 1 zákoníku práce totiž existuje speciální obálka s červeným pruhem (Obálka s dodejkou C5 – červený pruh), na níž je již předtištěno vše potřebné. Z obálky samotné vyplývá požadavek odesílatele na doručení zásilky doporučeně výhradně do rukou adresáta, obsahuje doručenku, informaci o úložní době 15 dnů a dále i ústřižek s oznámením a poučeními dle zákoníku práce, včetně poučení o tom, že se zásilka považuje za doručenou posledním dnem 15denní úložní lhůty.

Pokud tedy poštovní doručovatel splní svou povinnost a v případě nezastižení zaměstnance z obálky odtrhne příslušnou část této speciální obálky s oznámením a poučením, doplní do ní údaje o místě a čase pro vyzvednutí zásilky, a vhodí ji do poštovní schránky zaměstnance, budou zpravidla formální zákonné požadavky na doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb splněny.

Použitím právě tohoto typu poštovní obálky je tak zaměstnavatel schopen výrazně zvýšit šance na řádné doručení písemnosti v souladu se zákonem, a proto lze její používání pro případy doručování výpovědí, okamžitého zrušení pracovního poměru a jiných významných listin ve jen doporučit. To neznamená, že bez použití této speciální poštovní obálky není možné písemnost řádně doručit v souladu se zákoníkem práce, to určitě lze, bude to však pro zaměstnavatele pravděpodobně zbytečná komplikace navíc.

V nedávné době jsme zaznamenali potíž s dostupností této poštovní obálky, když ta nebyla k dispozici nejen na běžných pobočkách České pošty v Praze, ale dokonce ani na tzv. Hlavní poště v Praze v ulici Jindřišská. V případě, že by zaměstnavatel chtěl tuto poštovní obálku použít, měl by počítat s možnými komplikacemi při jejím shánění, případně si ji opatřit s předstihem.

Napište nám


Odebírat novinky e-mailem RSS Feed
Sdílet