Hodnota firmy výpočet EBITDA - KALKULAČKA

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 01.02.2023


Ilustrativní obrázek ke článku Hodnota firmy výpočet EBITDA - KALKULAČKA

Zvažujete prodej firmy a váháte jak vypočítat tržní hodnotu firmy?

Jsme ADVOKÁTI a DAŇOVÍ PORADCI se zaměřením na AKVIZICE.

Provedeme Vás celým procesem od ocenění firmy při prodeji společnosti přes přípravu due diligence a smluvní dokumentace až po předání firmy novému vlastníkovi.


Kontaktujte nás

Telefon: +420 603 774 473
Email: jakub@vozab.com

Pokud zvažujete prodej společnosti, tak základní otázka samozřejmě je, jakou má tržní hodnotu. Definice tržní hodnoty dle Mezinárodních oceňovacích standardů je popsána následovně:

„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.“

Pro výpočet tržní hodnoty podniku existuje mnoho metod (Metody ocenění), které jsou popsány v nespočtu tlustých odborných knih, nicméně realita je taková, že společnost má vždy přesně takovou hodnotu, která odpovídá nejvyšší nabídce. Pro účely prodeje firmy, zejména pro správné nastavení počáteční prodejní ceny a pro vyhodnocení nabídek zájemců je však nezbytné přibližnou hodnotu společnosti určit už na počátku.

Jednotlivé metody stanovení hodnoty firmy řadíme do těchto kategorií:

Jak vypočítat tržní hodnotu firmy – KALKULAČKA

Dle našich zkušeností není zapotřebí hned na počátku platit za složité výpočty hodnoty společnosti konzultačním společnostem, natož potom objednávat znalecké posudky. Pro rychlý a poměrně přesný výpočet hodnoty běžných firem se často používá jedna z metod založených na multiplikátorech využívaná i velkými poradenskými a auditorskými společnostmi, která vychází z hodnoty EBITDA a počítá s tzv. transakčním násobkem zohledňujícím odvětví podnikání a dále pracuje s aktivy a závazky.


Vyberte odvětví podnikání

Zadejte ekonomické údaje (mil Kč)

Odpisy + Úroky + Daň Čistý zisk za účetní období
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Neprovozní aktiva (peníze/majetek nepotřebný pro provoz)
Dlouhodobé závazky (půjčky a úvěry)

Vyberte další faktory ovlivňující tržní hodnotu firmy

Tržní hodnota firmy:

0 mil. Kč

Vypočtená tržní hodnota firmy je čistě orientační. Multiplikátory pro jednotlivá odvětví se mohou měnit v závislosti na vývoji ekonomiky a změny preference investorů.


Popis výpočtu

Stanovíme výši EBITDA: = zisk před zohledněním úroků, daní, odpisů a amortizace (zkratka z anglického názvu Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).

Výši EBITDA stanovíme z výkazu zisků a ztrát v rámci účetní závěrky za příslušné účetní období tak, že vycházíme z čistého zisku a připočteme daň z příjmů, nákladové úroky a odpisy takto:

Výsledek hospodaření za účetní období = čistý zisk (EAT) řádek výkazu označený ***
+ Daň z příjmů za běžnou činnost řádek výkazu označený L
= Výsledek hospodaření před zdaněním (EBT) řádek výkazu označený **
+ Nákladové úroky a podobné náklady řádek výkazu označený J
= Výsledek hospodaření za účetní období před úroky a zdaněním (EBIT) neuvádí se ve výkazu
+ Úpravy hodnot v provozní oblasti (odpisy/amortizace) řádek výkazu označený E
= Výsledek hospodaření za účetní období před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA)  

Aby byl výpočet relevantní, zpravidla počítáme průměr EBITDA za poslední 3 roky.

Multiple/Tran­sakční násobek: Výsledek vynásobíme transakčním násobkem odpovídajícím danému odvětví.

Transakční násobky se zpravidla pohybují od 3 do 7, u společností s EBITDA nad 50 mil Kč za rok je potom možné očekávat transakční násobky vyšší. Závisí na odvětví, ve kterém firma působí.

Neprovozní aktiva: Podle dohody s investorem se potom může přičítat hodnota neprovozního majetku (non-operating assets = NA) (peníze a jiný hmotný a nehmotný majetek nepotřebný pro provoz). V takovém případě investor zaplatí za firmu cenu navýšenou o tyto „volné“ majetkové hodnoty, což může být za určitých okolností výhodnější, než jejich vyvedení ze společnosti před prodejem, neboť vlastník získá cenu za tyto majetkové hodnoty ve formě odpovídající navýšené ceny za podíl ve firmě (podíl v s.r.o. nebo akcie v a.s.), kde bude zpravidla příjem za tyto podíly osvobozen od daně z příjmů. Pokud investor nemá o tyto neprovozní aktiva zájem, nebo naopak vlastník si chce tato aktiva ponechat pro sebe, tak se tyto hodnoty nezahrnují do výpočtu a jsou vyvedeny ze společnosti před prodejem, například přímým prodejem jinému zájemci nebo rozdělením odštěpením do nástupnické společnosti pod kontrolou vlastníka (Převod majetku (nemovitosti) ze společnosti na společníka a daň z příjmů).

Provozní aktiva (peníze a jiný hmotný a nehmotný majetek nutný pro provoz) se naopak nezohledňují, neboť jde v podstatě o výrobní prostředky nutné ke generování zisku, které zůstávají ve společnosti, a jejichž hodnota je již zohledněna ve výpočtu s využitím hrubého provozního zisku.

Závazky: Od hodnoty firmy odečítáme dlouhodobé závazky (dlouhodobé půjčky a úvěry), neboť tyto nesouvisí s potřebami samotného provozního cyklu a nikoliv nezbytně zatěžují firmu a v budoucnu musí být jednou splaceny. Pro investora je to tedy budoucí náklad v nominální hodnotě dlouhodobého závazku, který může případně splatit z navýšeného vlastního kapitálu, pokud už nebude mít zájem tyto cizí zdroje dále využívat.

Naopak krátkodobé závazky se zpravidla nezohledňují, neboť souvisí s průběhem provozního cyklu firmy a jsou uhrazeny v průběhu provozního cyklu.

Provozní cyklus = doba obratu zásob + doba inkasa pohledávek Jde o dobu, za kterou firma přemění produkty do hotovosti na účtu nebo v pokladně. Ukazatel vyjadřuje, kolik dnů je třeba k prodeji zásob a následně, kolik dnů je třeba k inkasu pohledávek. Zjednodušeně provozní cyklus představuje dobu potřebnou na přeměnu krátkodobých aktiv do hotovosti.

Dále samozřejmě výpočet hodnoty podniku ovlivňují různé faktory, z nichž ty zásadní je možné ve výpočtu také zohlednit. Tak například je možné zohlednit roční pokles nebo nárůst tržeb, jestli společnost funguje bez vlastníka nebo naopak zda je role vlastníka zásadní. Dále také zda dané odvětví je stabilní, vykazuje růst nebo pokles a rovněž zda firma vlastní produkty a koncové zákazníky nebo jestli je závislá na distribučním řetězci, který není pod její kontrolou.


Klíčová slova: tržní hodnota firmy podílu společnosti podniku výpočet hodnoty firmy podílu společnosti podniku jak spočítat stanovit hodnotu firmy podílu společnosti podniku EBITDA DCF metoda diskontovaného cash flow metoda transakčního násobku metoda budoucích výnosů ocenění hodnoty firmy podílu společnosti podniku jak vypočítat hodnotu firmy podílu společnosti podniku jak stanovit nabídkovou cenu firmy podílu společnosti podniku stanovení nabídkové ceny firmy podílu společnosti podniku prodáme firmu chceme prodat firmu chci prodat firmu

Kontaktujte nás

Telefon: +420 603 774 473
Email: jakub@vozab.com

Napište nám


Odebírat novinky e-mailem RSS Feed
Sdílet