Zápisy do slovenského Rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS) po novele zákona č. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora

Mgr. Tomáš Vavro 26.09.2018


Zápisy do slovenského Rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS) po novele zákona č. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora

Po více než roku existence RPVS dochází k první velké novele zákona č. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora, která (bude-li tato novela schválena) podnikatelům přinese několik zásadních změn. Ty, které považujeme za nejdůležitější, budou blíže popsány v následujícím příspěvku.

1. Dochází k upřesnění finančních limitů, při kterých se podnikatel považuje za partnera veřejného sektoru

Zákon o RPVS označuje za partnera veřejného sektoru osobu, která od subjektu veřejného sektoru přijímá jednorázové plnění v hodnotě alespoň 100.000 EUR nebo která v průběhu jednoho roku příjme plnění v úhrnné hodnotě alespoň 250.000 EUR, přičemž v praxi doposud nebylo zcela jasné, jak se tyto limity posuzují. Novela zákona v této souvislosti upřesňuje například to, že do hodnoty plnění se nezapočítává DPH, nebo to, že u 2 a více smluv se stejným subjektem veřejného sektoru se hodnota plnění nesčítá.

2. Dochází ke stanovení lhůty pro každoroční ověření konečného uživatele výhod

Zákon o RPVS mimo jiné vyžaduje identifikaci konečného uživatele výhod vždy k 31.12. přís­lušného kalendářního roku, doposud však nestanovoval žádnou lhůtu, do kdy je tuto identifikaci potřeba provést. Podle novely bude muset být identifikace konečného uživatele výhod provedena vždy nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku. Nesplnění této povinnosti může mít za následek výmaz z RPVS.

3. Budou se zapisovat i další údaje o konečném uživateli výhod

Novela přináší povinnost zapisovat do RPVS také údaje o dokladech totožnosti konečného uživatele výhod, přičemž tyto informace budou neveřejné. Za určitých okolností bude dále možné neuvádět do RPVS adresu bydliště konečného uživatele výhod.

4. Dochází k vypuštění definice „vrcholového manažmentu“

Zákon v původním znění stanovoval, že pokud je partner veřejného sektoru emitentem cenných papírů obchodovaných na burze, do RPVS se zapíšou členové vrcholového manažmentu, přičemž členem se rozuměl „štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod.“ Nově tak bude na uvážení oprávněné osoby, kdo bude do RPVS zapsán, což bude praktické zejména u velkých korporací, ve kterých působí větší množství vrcholových manažerů.

5. Zavádí se nová sankce v případě výmazu partnera veřejného sektoru

Novela počítá s tím, že pokud partner veřejného sektoru při svém výmazu neprokáže, že zapsané údaje o konečném uživateli výhod jsou úplné a pravdivé nebo pokud Okresní soud v Žilině (jakožto rejstříkový soud) uloží pokutu za nesplnění povinnosti partnera podat návrh na zápis změny zapsaných údajů o konečném uživateli výhod, pak může být partnerovi udělen zákaz zápisu do RPVS na dobu 3 let od jeho výmazu. Pokud je zápis v RPVS podmínkou pro účast na veřejné zakázce, pak hrozí, že jakákoliv nabídka podnikatele nebude vyhodnocena jako úspěšná.

6. Povinnost uvést aktuální zápisy do souladu s novelou nejpozději do 31. 3. 2019

Pro osoby, který jsou v RPVS již zapsány, platí, že aktuální zápis musí uvést do souladu s novelou nejpozději do 31. 3. 2019, do kdy bude potřeba doplnit do RPVS některé nově zapisované údaje.

V případě zájmu o poskytnutí bližších informací týkajících se novely nebo zápisů do RPVS se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

Kontaktujte nás

Pokud máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.


Odebírat novinky e-mailem RSS Feed
Sdílet