Prohlášení o zpracování osobních údajů

Tyto podmínky provozovatele internetových stránek www.vozab.com, kterým je společnost Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., sídlem Na květnici 713/7, 140 00 Praha 4, IČO: 01921789, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213114, (dále jen „Advokátní kancelář“), obsahují informace související se zpracováním osobních údajů, které jsou zadávány a zpracovávány zejména v souvislosti s využitím možnosti zadání dotazu uživatelem prostřednictvím formuláře na internetových stránkách Advokátní kanceláře (dále jen „Uživatel“).

Internetové stránky Advokátní kanceláře a informace na nich zveřejněné nejsou určeny osobám mladším 18 let.

Advokátní kancelář prohlašuje, že osobní údaje jsou shromažďovány a je s nimi dále nakládáno dle níže uvedených pravidel v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení“).

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které mohou Uživatele jednoznačně identifikovat, např. jméno a příjmení, telefonní číslo, poštovní nebo e-mailová adresa atd. Advokátní kancelář shromažďuje pouze takové osobní údaje, které jí dá Uživatel vědomě k dispozici. Např. údaje poskytnuté při vyplňování kontaktního formuláře na internetových stránkách Advokátní kanceláře.

Automaticky zaznamenávané informace

Při přístupu na internetové stránky Advokátní kanceláře se automaticky zaznamenávají neosobní informace, jako IP adresa, datum a čas, navštívené stránky (tzv. HTTP požadavek), typ internetového prohlížeče (tzv. user-agent string), stránka odkud byl přístup realizován (tzv. HTTP referer), kdy tyto informace nejsou osobními údaji. Tyto informace jsou používány pro sledování provozu na internetových stránkách Advokátní kanceláře, řešení poruch, zlepšování uživatelského zážitku apod. Seznamy těchto informací neobsahují osobní údaje umožňující identifikaci jednotlivých Uživatelů.

Cookies třetích stran

Internetové stránky Advokátní kanceláře obsahují kód třetích stran, který do počítače návštěvníka ukládá tzv. cookies třetích stran. S pomocí nich si třetí strany mohou ukládat své znalosti o návštěvnících internetových stránek Advokátní kanceláře a využívat je pro zajištění funkčnosti služeb, které poskytují. Rozhodnutí o využití cookies třetích stran je plně v dispozici návštěvníka v rámci nastavení jeho prohlížeče. Nesouhlasíte-li s užitím cookies třetích stran, můžete si je vypnout v prohlížeči, viz nápověda vašeho prohlížeče. Více informací o zpracování údajů třetími stranami naleznete v podmínkách jednotlivých služeb. Internetové stránky Advokátní kanceláře obsahují tyto měřící kódy třetích stran:

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

K poskytnutí a následnému zpracování osobních údajů v rámci internetových stránek Advokátní kanceláře dochází pouze v případě 1. zadání dotazu Uživatelem s využitím příslušného formuláře v rámci určité publikace (emailová adresa a obsah zprávy/dotazu) nebo v případě 2. přihlášení Uživatele k odběru Newsletterů Advokátní kanceláře (emailová adresa).

1. Zadání dotazu Uživatelem: Primárním účelem zpracování osobních údajů je odpověď na zprávu/dotaz Uživatele, resp. vyřízení jeho požadavku; osobní údaje jsou v tomto případě Advokátní kanceláří zpracovány pouze pro účely odeslání zprávy/dotazu emailem na adresu Advokátní kanceláře a odeslání potvrzovacího emailu Uživateli. Pouze v případě chyby procesu odeslání zprávy/dotazu Advokátní kanceláři nebo chyby procesu odeslání potvrzení Uživateli dojde k zaznamenání zadaných údajů, přičemž tyto údaje se potom uchovávají přiměřenou dobu pro vyřešení problému.

2. Přihlášení Uživatele k odběru Newsletterů: V případě, že s tím Uživatel projeví souhlas přihlášením se k odběru Newsletterů, budou jeho osobní údaje využity také pro účely zasílání Newsletterů Advokátní kanceláře, a to až do případného odvolání souhlasu. V takovém případě bude právním základem zpracování osobních údajů souhlas Uživatele.

Právním základem zpracování osobních údajů jsou dále oprávněné zájmy Advokátní kanceláře (např. V případě, že dojde k uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi Advokátní kanceláří a Uživatelem, budou osobní údaje užity pro účely plnění takové smlouvy. V takovém případě bude právním základem dalšího zpracování osobních údajů uzavřená smlouva.), ochrana práv Advokátní kanceláře proti protiprávní činnosti včetně zajištění IT bezpečnosti a plnění zákonných požadavků.

Poskytnutí osobních údajů třetím osobám

Advokátní kancelář se zavazuje, že osobní údaje nebudou předány do třetích zemí ani poskytnuty mezinárodním organizacím nebo třetím osobám, kromě těchto případů:

Bezpečnost

Advokátní kancelář zajišťuje bezpečnost osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před ztrátou, zničením, zkreslením/fal­zifikací, manipulací, neoprávněným přístupem či neoprávněným prozrazením.

Oprávnění Uživatelů v souvislosti se zpravováním osobních údajů

Uživatel má v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Advokátní kanceláři tato práva:

Kontaktní údaje

Dotazy týkající se ochrany soukromí či zpracování osobních údajů může Uživatel směřovat na e-mailovou adresu Advokátní kanceláře office@vozab.com, písemně na adresu Na květnici 713/7, 140 00 Praha 4 nebo může kontaktovat Advokátní kancelář telefonicky na čísle 226 233 000.


Sdílet