Specializace

 • obecné poradenství v oblasti obchodního práva a obchodních závazků
 • příprava a konzultace obchodních smluv zejména z oblasti realitního trhu a dodávek stavebních prací a výrobků a služeb
 • příprava obchodních podmínek a jiné smluvní dokumentace, zejména pro internetové obchody a jiné typy prodeje na dálku
 • změny závazků, postoupení pohledávek a zajištění závazků
 • regulace podnikání a plnění souvisejících právních povinností, zejména vyplývajících z práva na ochranu spotřebitele a regulace reklamy

Reference

 • zakládání všech forem korporací, příprava a konzultace zakladatelských právních jednání, zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávněních, zápisy do obchodního rejstříku a jiných veřejných registrů
 • corporate governance (návrhy struktur orgánů korporací, valné hromady a rozhodnutí společníků, smlouvy o výkonu funkce členů orgánů a jiné závazky mezi korporacemi a členy orgánů)
 • změny členů orgánu obchodních korporací, změny sídla, zvyšování a snižování kapitálu obchodních korporací
 • koncernové vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, ovládací smlouvy
 • převody a likvidace korporací

Reference

 • poradenství a realizace přeměn obchodních korporací (fúze, převody jmění na společníka, rozdělení korporací, změny právní formy) včetně koordinace daňových a účetních aspektů přeměny
 • transfery majetkových celků, převody obchodních závodů a částí závodů a otázky s tím související
 • vklady do základního kapitálu obchodních korporací, vklady mimo základní kapitál

Reference

 • zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • vymáhání nároků vyplývajících z porušení soutěžních pravidel, zejména z narušení soutěže nedovoleným soutěžním jednáním, nekalou konkurencí a nedovolenou reklamou
 • spory o doménová jména včetně zajištění doménových jmen proti převodu
 • předběžná opatření na zdržení se nekalé soutěže

Reference

 • poradenství v oblasti veřejných zakázkách, vedení agendy seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • organizace procesu zadávání zakázek
 • revize zadávací dokumentace včetně návrhů smluv a příprava podkladů pro podání nabídky
 • obrana dodavatelů proti protiprávním praktikám zadavatelů včetně zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Reference

 • strategie tvorby a ochrany duševního vlastnictví se zohledněním běžných interních firemních procesů
 • ochranné známky, průmyslové vzory, užitné vzory, patenty, dodatková osvědčení a související řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví včetně řízení sporných a výmazových
 • autorská práva, know-how a jejich smluvní zajištění
 • regulace reklamy a ochrana osobních údajů
 • ochrana duševního vlastnictví ve smlouvách o dílo a jiných smluvních typech
 • transfery duševního vlastnictví a licenční smlouvy
 • soudní spory a vymáhání nároků ve věcech duševního vlastnictví

Reference

 • regulace podnikání ve zdravotnictví, regulace léčivých přípravků, regulace zdravotnických prostředků a dodávek zdravotnické techniky
 • zastupování v řízení před Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Ministerstvem zdravotnictví
 • transfery duševního vlastnictví v oblasti zdravotnictví a licenční smlouvy,
 • klinické hodnocení léčiv, distribuce, propagace a uvádění na trh léčivých přípravků

Reference

 • převody a jiné dispozice s nemovitostmi, nájemní smlouvy, věcná břemena, předkupní práva, zástavní práva, zajišťovací převody nemovitostí
 • prohlášení vlastníka budovy (nemovité věci) o vymezení jednotek, hromadné převody jednotek členům bytových družstev,
 • vypořádání spoluvlastnictví a společného jmění manželů, zánik a výmaz práv zapsaných v katastru nemovitostí
 • zastupování v řízení před katastrálními úřady a stavebními úřady v rámci stavebního řízení
 • komplexní právní servis pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva včetně jejich založení, přípravy stanov a jejich změn, změny sídla a členů orgánů těchto právnických osob, příprava pravidel pro hospodaření a užívání nemovitostí spravovaných SVJ a BD

Reference

 • obecné poradenství v oblasti pracovního práva
 • příprava a konzultace pracovněprávních dokumentů, zejména pracovních a manažerských smluv, dohod mimo pracovní poměr a interních směrnic
 • poradenství při ukončení pracovního poměru a příprava potřebných dokumentů
 • regulace zaměstnání a plnění povinností vůči státním orgánům na úseku zaměstnanosti včetně zaměstnávání cizinců (pracovní povolení, povolení k pobytu apod.)
 • právní služby pro agentury práce a zprostředkovatele zaměstnání

Reference

 • identifikace nároků a stanovení možného postupu jejich vymáhání
 • zastupování před soudy a rozhodčími soudy ve věcech týkajících se smluv, nemovitostí, duševního vlastnictví, nekalé soutěže a pracovněprávních ná­roků
 • zastupování před úřady, zejména ve věcech správních deliktů na úseku regulace reklamy, ochrany spotřebitele, ochrany osobních údajů a jiné regulace podnikání

Reference

 • komplexní služby vedení účetnictví a daňové evidence
 • otevření účetnictví při zahájení ekonomické činnosti
 • zavření účetnictví a sestavení řádných, mimořádných, konsolidovaných a konečných účetních závěrek
 • Due Deligence (DD) v oblasti financí a účetnictví, interní finanční audit
 • konzultace v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence

Ceník

Ceník služeb v oblasti Daně & Účetnictví najdete zde:

Ceník služeb Daně & Účetnictví | Česká Republika

Reference

 • komplexní služby v oblasti daní a daňového poradenství
 • registrace k daním
 • sestavení přiznání k dani z příjmů
 • kompletní agenda DPH, přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení
 • Due Deligence (DD) v oblasti daní
 • konzultace v oblasti daní, daňové plánování, Tax Compliance

Ceník

Ceník služeb v oblasti Daně & Účetnictví najdete zde:

Ceník služeb Daně & Účetnictví | Česká Republika

Reference

 
 • komplexní služby v oblasti evidence a zpracování mezd
 • registrace zaměstnanců, změny registrovaných údajů a odhlášení zaměstnanců
 • roční zúčtování daně z příjmů za zaměstnance klientů včetně ročního přiznání k dani z příjmů za zaměstnance
 • Due Deligence (DD) v oblasti evidence mezd a mzdových nároků
 • konzultace v oblasti evidence mezd a mzdových nároků, mzdové plánování

Ceník

Ceník služeb v oblasti Daně & Účetnictví najdete zde:

Ceník služeb Daně & Účetnictví | Česká Republika

Reference

 • komplexní služby v oblasti auditu účetní závěrky
 • auditorské služby, ověření účetních závěrek auditorem

Reference

 • zastupování v daňovém řízení před orgány finanční správy
 • zastupování před orgány České správy sociálního zabezpečení
 • zastupování před zdravotními pojišťovnami
 • zastupování ve správním soudnictví ve věcech přezkumu rozhodnutí orgánů finanční správy a České správy sociálního zabezpečení

Reference

 • komplexní služby v oblasti financí a ekonomiky
 • konzultace v oblasti financí a ekonomických činností

Reference

 
 • zakládání všech forem korporací, příprava a konzultace zakladatelských právních jednání, zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávněních, zápisy do obchodního rejstříku a jiných veřejných registrů
 • corporate governance (návrhy struktur orgánů korporací, valné hromady a rozhodnutí společníků, smlouvy o výkonu funkce členů orgánů a jiné závazky mezi korporacemi a členy orgánů)
 • změny členů orgánu obchodních korporací, změny sídla, zvyšování a snižování kapitálu obchodních korporací
 • koncernové vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, ovládací smlouvy
 • převody a likvidace korporací

Reference

 
 • služby nominee společníka na základě smlouvy o správě podílu s naší advokátní kanceláří odpovědnou za správu majetku našich klientů
 • podíly jsou drženy zvláštní holdingovou společností (SPV) založenou pro tyto účely oddělenou od majetkových poměrů naší advokátní kanceláře

Reference

 • služby nominee jednatele na základě smlouvy o správě podílu s naší advokátní kanceláří odpovědnou za správu majetku našich klientů
 • podíly jsou drženy zvláštní holdingovou společností (SPV) založenou pro tyto účely oddělenou od majetkových poměrů naší advokátní kanceláře

Reference

 • služby sidla právnické osoby v rámci sidla naší advokátní kanceláře na základě podnájemní smlouvy s naší zvláštní servisní společností založenou pro tyto účely
 • podíly jsou drženy zvláštní holdingovou společností (SPV) založenou pro tyto účely oddělenou od majetkových poměrů naší advokátní kanceláře

Reference

 • komplexní služby vedení účetnictví a daňové evidence
 • otevření účetnictví při zahájení ekonomické činnosti, zavření účetnictví a sestavení řádných, mimořádných, konsolidovaných a konečných účetních závěrek
 • Due Deligence (DD) v oblasti financí a účetnictví, interní finanční audit, konzultace v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence
 • komplexní služby v oblasti daní a daňového poradenství
 • registrace k daním, sestavení přiznání k dani z příjmů
 • kompletní agenda DPH, přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení
 • Due Deligence (DD) v oblasti daní, konzultace v oblasti daní, daňové plánování, Tax Compliance

Reference

 

Jednou z povinností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), je povinnost stanovených správců a zpracovatelů jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů podle GDPR nazývaného také jako Data Protection Officer (DPO). Pověřenec má být odborně kvalifikovanou osobou znalou právních předpis, přičemž jeho úkolem je:

 • Odborné zapojení do veškerých záležitostí správce a zpracovatele souvisejících s ochranou osobních údajů
 • Poskytovat poradenství správcům a zpracovatelům a jejich zaměstnancům podílejícím se na zpracování osobních údajů
 • Monitorovat soulad zpracování osobních údajů s požadavky obecného nařízení (GDPR) a dalšími právními předpisy
 • Komunikace a spolupráce s dozorovým orgánem, tedy s Úřadem na ochranu osobních údajů
 • Komunikace s veřejností, respektive se subjekty údajů, pokud jde o ochranu jejich osobních údajů
 • Plnění dalších úkolů a povinností vyplývajících z GDPR a Zákona o ochraně osobních údajů

Naše advokátní kancelář poskytuje služby pověřence pro ochranu osobních údajů podle GDPR jako kvalifikovaný externí dodavatel.

Ceník

Naše advokátní kancelář poskytuje služby pověřence pro ochranu osobních údajů podle GDPR za níže uvedené ceny:

Paušální měsíční odměna 2 000 až 15 000 Kč bez DPH dle povahy a rozsahu činnosti klienta

Paušální odměna zahrnuje vypracování dokumentace pro ochranu osobních údajů a její aktualizace v závislosti na změnách právní úpravy, dále zajištění a udržení odborné kvalifikace pověřence a personálu advokátní kanceláře a školení pracovníků klienta v případě změny právní úpravy formou elektronických publikací.

Služby související s posouzením konkrétních situací a přípravou konkrétních dokumentů v rámci činnosti klienta jsou účtovány samostatně.

Pro naše klienty provádíme Audit souladu s GDPR směřující k ověření připravenosti a souladu interních procesů dotýkajících se ochrany osobních údajů s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • Identifikace požadavků GDPR relevantních z hlediska konkrétního prostředí klienta
 • Inventura interních procesů klienta
 • Identifikace nedostatků a potřebných změn, identifikace a analýza rizik
 • Návrh konkrétních organizačních, metodických a technických opatření
 • Vypracování zprávy o Auditu souladu s GDPR

Dále pro naše klienty také zajišťujeme vypracování a aktualizace dokumentace ochrany osobních údajů podle GDPR za účelem implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Hlavním smyslem a účelem dokumentace pro ochranu osobních údajů podle GDPR je:

 • Splnění povinností podle GDPR se prokazuje právě obsahem dokumentace
 • Jde o hlavní a zásadní dokument, který se předkládá při kontrole Úřadu pro ochranu osobních údajů a je schopen doložit splnění povinností implementace GDPR v rámci interních procesů
 • Dále jde rovněž o interní manuál pro všechny pracovníky správce či zpracovatele, který je vodítkem pro jejich každodenní činnost
 • Součástí dokumentace jsou potom mimo jiné i protokoly o provedených školení pracovníků a také záznamy o bezpečnostních událostech a incidentech

Osoby, které na Slovensku přímo či nepřímo získávají prostředky z veřejných zdrojů v zákonem stanovených limitech, ať již v pozici dodavatelů a subdodavatelů v rámci veřejných zakázek či projektů dotovaných ze strukturálních a jiných fondů, v pozici nabyvatelů majetku ve vlastnictví státu nebo v pozici provozovatelů některých zdravotnických zařízení, mají povinnost zajistit svůj zápis do Registru partnerů veřejného sektoru (RPVS). Vedle slovenských subjektů se tak uvedená povinnost dotýká také mnohých zahraničních osob, které na Slovensku dodávají zboží a služby – přímo, prostřednictvím dceřiné společnosti či organizační složky. Zápis do Registru partnerů veřejného sektoru je možný taktéž na základě dobrovolné žádosti osoby, zejména v případech, kdy takový zápis vyžaduje její smluvní partner.

Zápis do Registru partnerů veřejného sektoru může podle zákona zajistit pouze určitý okruh oprávněných osob, mezi které patří i advokáti. Naše advokátní kancelář poskytuje veškeré služby související se slovenským Registrem partnerů veřejného sektoru (RPVS).

Ceník

Naše advokátní kancelář nabízí služby tzv. oprávněné osoby, která dokáže zajistit zápis klienta do Registru partnerů veřejného sektoru (RPVS).

Paušální odměna za zápis 500 EUR bez DPH

Nabízená cena obsahuje veškeré náklady na zajištění všech formalit a souvislostí nezbytných k řádnému provedení zápisu do RPVS s výjimkou zajištění, ověření a překladů cizojazyčných listin.

Veškeré služby oprávněné osoby související se slovenským Registrem partnerů veřejného sektoru (RPVS) poskytujeme bez větších obtíží také na dálku.

V případech, kdy dojde ke změně údajů zapsaných v Registru partner veřejného sektoru (RPVS), je osoba zapsaná v tomto registru povinna zajistit aktualizaci těchto údajů.

Zápis změny či výmaz údajů zapsaných do RPVS může podle zákona zajistit pouze určitý okruh oprávněných osob, mezi které patří i advokáti. Naše advokátní kancelář nabízí služby tzv. oprávněné osoby, která dokáže zajistit zápis změny údajů nebo výmaz klienta z Registru partnerů veřejného sektoru (RPVS).

Ceník

Hodinová odměna 80 EUR bez DPH

Nabízená cena obsahuje veškeré náklady na zajištění všech formalit a souvislostí nezbytných k řádnému provedení zápisu do RPVS s výjimkou zajištění, ověření a překladů cizojazyčných listin.

Veškeré služby oprávněné osoby související se slovenským Registrem partnerů veřejného sektoru (RPVS) poskytujeme bez větších obtíží také na dálku.

Zákon předepisuje povinné roční ověření údajů zapsaných v RPVS vždy k 31. 12., což vyžaduje mimo jiné i ověření identifikace konečného uživatele výhod. Výsledkem tohoto procesu je pak identifikace fyzické osoby, která partnera veřejného sektoru ovládá nebo na něm určitým způsobem profituje.

Tyto služby poskytujeme v rámci trvalé spolupráce s klientem.

Ceník

Hodinová odměna 80 EUR bez DPH

Nabízená cena obsahuje veškeré náklady na zajištění všech formalit a souvislostí nezbytných k řádnému provedení zápisu do RPVS s výjimkou zajištění, ověření a překladů cizojazyčných listin.

Veškeré služby oprávněné osoby související se slovenským Registrem partnerů veřejného sektoru (RPVS) poskytujeme bez větších obtíží také na dálku.

Obsah těchto stránek není obchodním sdělením ani nabídkou právních služeb, jejíž přijetí by mohlo založit smluvní vztah s naší kanceláří. V případě zájmu o poskytnutí právních služeb včetně informace o ceně našich služeb a platebních podmínkách se prosím obraťte na některý z kontaktů naší advokátní kanceláře, která můžete nalézt zde.


Sdílet