Kto je povinný zaistiť zápis alebo aktualizáciu údajov v registri partnerov verejného sektora (RPVS) najneskôr do 31.7.2017?

Mgr. Tomáš Vavro 06.03.2017


Ilustratívny obrázok k článku Kto je povinný zaistiť zápis alebo aktualizáciu údajov v registri partnerov verejného sektora (RPVS) najneskôr do 31.7.2017?

Kto je povinný zaistiť zápis alebo aktualizáciu údajov v registri partnerov verejného sektora (RPVS) najneskôr do 31.7.2017?

Zavedenie nového registra partnerov verejného sektora (RPVS) so sebou prináša taktiež nové povinnosti pre rôzne skupiny podnikateľov. Informácie o tom, ktoré povinnosti je potrebné splniť už do 31.7.2017, prinášame v nasledujúcom príspevku.


Lekári, lekárne a ďalší poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia byť do registra partnerov verejného sektora (RPVS) zapísaní najneskôr do 31.7.2017

Jednou zo skupín osôb, ktoré zákon považuje za partnerov verejného sektora, sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, tj. osoby, ktoré na základe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti účtujú zdravotným poisťovniam svoje výkony, predovšetkým výkony lekárskej či lekárnickej starostlivosti.

Rozhodujúcim kritériom pre získanie statusu partnera verejného sektora je pritom hodnota vyúčtovaných výkonov. Za partnera verejného sektora sa tak budú považovať napríklad súkromné ambulancie či zdravotnícke zariadenia, ktoré zdravotnej poisťovni vyúčtujú aspoň 100 000 eur jednorazovo alebo 250 000 eur v úhrne počas jedného kalendárneho roka.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí týmto definičným znakom zodpovedajú, sú považovaní za partnerov verejného sektora a musia byť zapísaní do RPVS najneskôr do 31.7.2017. Nás­ledkami nesplnenia tejto povinnosti sme sa zaoberali v našom predchádzajúcom článku s názvom: Koho a ako ovplyvní zákon č. 315/2016 Z. z., zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv. „protischránkový zákon“)? Pripomíname, že do RPVS musia byť zapísaní taktiež dodávatelia, ktorí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poskytujú tovar a služby pri zachovaní vyššie uvedenej hodnoty dodaného plnenia.


Osoby, ktoré boli do registra partnerov verejného sektora (RPVS) zapísané automaticky, musia najneskôr do 31.7.2017 zabez­pečiť identifikáciu konečného užívateľa výhod vrátane aktualizácie údajov zapísaných v RPVS

Údaje o osobách, ktoré boli do 31.1.2017 zapísané do staršieho registra konečných užívateľov výhod, boli k 1.2.2017 au­tomaticky prevedené do RPVS. Ide tak o ďalšiu skupinu subjektov, ktoré si najneskôr do 31.7.2017 musia splniť určité povinnosti vyžadované novou právnou úpravou.

Platí, že osoby, ktoré boli do RPVS zapísané automaticky, musia v uvedenom termíne zabezpečiť identifikáciu konečných užívateľov výhod (napríklad spoločníkov, akcionárov, tichých spoločníkov a pod.) a zároveň aktualizovať údaje zapísané v RPVS. Automatickým prevedením údajov z registra konečných užívateľov výhod do RPVS došlo k tomu, že u mnohých subjektov je v súčasnosti zapísaný neaktuálny údaj (napr. miesto sídla spoločnosti alebo bydlisko konečného užívateľa výhod), resp. niektorý údaj v registri úplne chýba.

Zákon preto vyžaduje, aby do 31.7.2017 došlo k identifikácii konečného užívateľa výhod, k založeniu identifikačnej listiny do RPVS a k zosúladeniu údajov zapísaných v registri. Nesplnenie tejto povinnosti môže viesť k výmazu osoby z RPVS a samotný výmaz následne k odstúpeniu od zmluvy uzatvorenej s verejným obstarávateľom pri plnení určitej verejnej zákazky.


Ako zabezpečiť identifikáciu konečného užívateľa výhod a zápis do registra partnerov verejného sektora?

Identifikáciu konečného užívateľa výhod, zápis údajov do RPVS a aktualizáciu týchto údajov môže zabezpečiť len tzv. oprávnená osoba, ktorou je advokát, notár, daňový poradca, audítor, banka alebo pobočka zahraničnej banky.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a osoby, ktoré boli do RPVS zapísané automaticky, by sa preto čo najskôr mali obrátiť na vybranú oprávnenú osobu, ktorá pre nich zabezpečí vypracovanie potrebnej dokumentácie a podanie návrhu na zápis či zmenu údajov v RPVS.

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať.


Odoberať novinky e-mailom RSS Feed
Zdieľať